issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

Політика видання

Зміни ціннісних орієнтацій на сучасному етапі розвитку України актуалізували проблему виховання гуманістично орієнтованої особистості. Прояви бездуховності, егоцентризму, байдужості, агресивності, нігілізму не сприяють успішному вихованню юних громадян України. Така ситуація та потреба наукового осмислення нових тенденцій в освітянській сфері, ролі педагогічної науки в концептуально-теоретичому забезпеченні розвитку держави зумовлюють зростання ваги відповідних періодичних фахових видань.

 

Метою діяльності збірника наукових праць «Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді» є висвітлення у вітчизняному та світовому науковому просторі широкого спектру науково-інноваційних досліджень у галузі теорії та методики виховання, соціальної роботи, відображення результатів теоретико-експериментальних педагогічних, психолого-педагогічних досліджень для науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу в закладах освіти різних типів і рівнів акредитації, закладах соціального захисту та соціального обслуговування дітей та молоді відповідно до стратегічних напрямів із забезпечення державної політики в галузі освіти та виховання підростаючого покоління.

 

Специфіка і тематична спрямованість видання. У збірнику публікуються результати наукових досліджень у галузі теорії і методики виховання, висвітлюються шляхи реалізації сучасних підходів до змісту, форм і технологій виховної роботи, у тому числі результати дисертаційних досліджень, науково-дослідних робіт та дискусійні матеріали. Видання розраховане на вчених, викладачів вищих навчальних закладів, педагогів закладів дошкільної освіти, загальної середньої освіти, соціальних працівників.

 

Пріоритетні завдання редакційної колегії збірника наукових праць «Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді»: підвищувати актуальність і статус видання; забезпечувати наукові та морально-етичні стандарти і принципи відбору наукових матеріалів; акумулювати й презентувати основні вітчизняні та зарубіжні тенденції розвитку теорії і методики виховання, суперечності сучасного процесу виховання, головні результати дослідницьких пошуків різних наукових шкіл; сприяти поширенню вітчизняного досвіду дослідження проблем виховання та соціальної роботи у світовому інформаційному просторі.

Збірник наукових праць забезпечує сприятливі умови для розроблення й оприлюднення концептуальних і теоретико-технологічних засад розвитку виховання підростаючої особистості, діяльності різних інституцій в цьому напрямі, конструктивного аналізу досягнень наукових шкіл, кафедр, лабораторій.

 

Решення про прийняття статей до публікації
Редакційна колегія, керуючись основними вимогами до публікацій, їх відповідності науковій спеціалізації збірника залишає за собою право приймати статтю до друку чи відмовити автору. Стаття може бути прийнята до публікації, відхилена або повернена автору для доопрацювання. Остаточне рішення щодо прийняття або відхилення статті приймається колегіально.

 

Неупередженість
Основний критерій публікації наукової роботи у збірнику – ступінь відповідності змісту та оформлення вимогам до підготовки рукописів до видання у збірнику наукових праць «Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді».

 

Конфлікти інтересів
Редакція збірника наукових праць при відмові у публікації наукових статей керується Положенням про відмову у публікації наукових статей Комітету Етики Видавництва.
Матеріали неопублікованих статей не використовуються членами редакційної колегії для своїх власних досліджень.
Редакційна колегія зобов’язується співпрацювати та взаємодіяти з авторами статей, надавати їм необхідну інформацію та поради щодо можливості подання наукової роботи до публікації.

 

Дотримання наукової етики в публікаціях і в процесі роботи редакції
Збірник наукових праць «Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді» підтримує етичні вимоги до наукових публікацій Комітету з етики в публікаціях (СОРЕ). Ці вимоги встановлюють основні норми поведінки й обов’язків членів будь-якого наукового співтовариства у ставленні один до одного та до громадськості, забезпечують право кожного автора на інтелектуальну власність. Усі залучені до процесу публікації особи (автори, рецензенти, редактори) мають орієнтувались на принципи етики у наукових публікаціях.

 

Архівування
Усі статті архівуються, гарантується довготермінове зберігання вичерпних архівів збірника наукових праць та автоматичне відновлення пошкодженої інформації.