issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

Інформація про систему рецензування

Статті, що надходять до редакції, проходять процедуру рецензування, яка націлена на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті та передбачає всебічний аналіз переваг і недоліків її матеріалів. 

Рецензування проводиться відповідно до принципу конфіденційності – одностороннє "сліпе" рецензування (Single-blind review), коли автор не знає, хто рецензує його статтю. 

Процес рецензування здійснюється членами редколегії та незалежними експертами з відповідних галузей. Статті, подані до збірника, протягом тижня надсилаються на рецензування члену редколегії або експерту. Він, ознайомившись з анотацією статті, погоджується або відмовляється рецензувати поданий матеріал у зв’язку з його відповідністю чи невідповідністю тематиці збірника. 

Рецензенти у тритижневий термін ознайомлюються й оцінюють теоретико-методологічний рівень статті, її наукову значущість та практичну цінність, відповідність статті принципам етики у наукових публікаціях, відповідність вимогам до статей збірника, заповнюють форму рецензування «Відгук на рукопис статті», з якою може ознайомитись автор. У відгуку рецензенти вказують свої зауваження та пропозиції щодо покращання змісту та оформлення статті, які можуть бути використані авторами при її доопрацюванні.

Статті членів редакційної колегії проходять стандартну процедуру зовнішнього незалежного рецензування. Члени редакційної колегії не беруть участі у розгляді власних рукописів.

 

Рецензенти обирають одну із запропонованих рекомендацій:

- Прийняти статтю до друку – стаття готова до публікації і приймається без змін.

- Прийняти з виправленнями – стаття приймається, за умови виправлення автором дрібних зауважень.

- Повернути на доопрацювання – стаття не приймається, необхідне доопрацювання і повторне рецензування.

- Відмовити – стаття не відповідає вимогам.

 

Автор ознайомлюється з інформацією про результати рецензування. У разі виявлення зауважень, стаття направляється автору на доопрацювання. Протягом 1-2 тижнів автор доопрацьовує статтю та пересилає на адресу збірника її нову версію. Якщо після 2-х тижнів стаття не повернута (або про затримку не повідомлено редакції) – стаття знімається з черги.

Виправлений варіант повторно надається рецензенту для прийняття рішення й підготовки висновку про можливість публікації. Датою прийняття статті до друку вважається дата отримання редакцією позитивного висновку рецензента (або рішення редакційної колегії) щодо доцільності й можливості опублікування статті.

На вимогу рецензента редакційна колегія може передати статтю іншому рецензенту з обов’язковим дотриманням принципів рецензування.

У разі наявності будь-яких конфліктних інтересів, головним редактором призначається інший експерт.

Статті у збірник обираються з тих, що отримали позитивну рецензію від редакційної колегії збірника і рекомендовані до опублікування.

Редакційна колегія залишає за собою право відхилення статей у разі неспроможності або небажання автора врахувати побажання та зауваження рецензентів. Статті, які не відповідають вимогам, не реєструються і авторам не повертаються.

Остаточне рішення щодо можливості та доцільності публікації статті приймається головним редактором, а за необхідності – засіданням редакційної колегії в цілому.

Закордонні автори, статті яких отримали позитивну рецензію і були рекомендовані редакційною колегією збірника, друкуються в першочерговому порядку.

Відповідальність за порушення авторських прав, достовірність наведених фактів й даних, обґрунтованість зроблених висновків та рекомендацій покладається на автора статті.

 

Етичні зобов’язання рецензентів

Метою рецензування збірника наукових праць «Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді» є підтримка найвищих етичних стандартів наукових досліджень.

Рецензент повинен відмовитися від рецензування, якщо його кваліфікація та напрям підготовки не відповідають напряму статті.

Метою рецензента є об’єктивне оцінювання якості поданої статті та визначення ступеня її відповідності науковим, літературним та етичним стандартам.

Для забезпечення права кожного автора на інтелектуальну власність, рецензенту забороняється будь-яке використання отриманих аргументів й висновків автора без дозволу останнього.

У разі наявності конфлікту інтересів або професійних чи особистісних зв’язків рецензента з автором, які можуть вплинути на судження рецензента, він зобов’язаний відмовитися від рецензування, вказавши причину.

Звинувачення у плагіаті вимагає від рецензента аргументованого обґрунтування власних зауважень. Кожне твердження про наявність плагіату або необ’єктивного цитування має супроводжуватися відповідними посиланнями.

У разі наявності у рецензента сумнівів щодо плагіату, авторства чи фальсифікації даних, він має звернутися до редакційної колегії з вимогою колективного розгляду авторської статті.

Підтримка вчасного видання збірника наукових праць «Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді» вимагає від рецензента своєчасного рецензування та поваги до особистості автора статті.

 

Формування випусків.

Прийом статей відбувається з березня по вересень. До друку приймаються матеріали, що пройшли рецензування та отримали схвальний відгук. Кінцеве рішення про затвердження випуску видання затверджується вченою радою Інституту проблем виховання НАПН України, що фіксується у протоколі її засідання. Відповідна позначка про це робиться на сторінці збірника наукових праць.