issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

Авторам

     Приймаються лише наукові статті обсягом не менше 10 повних сторінок комп’ютерного тексту (20000 знаків з пробілами), які мають такі необхідні елементи: а) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; б) аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; в) формулювання цілей статті (постановка завдання); г) виклад основного матеріалу дослідженням з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; д) висновки і перспективи подальших розвідок у досліджуваному напрямі (Постанова президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1).

 

 

Правила оформлення статей

 

Рукопис статті має містити такі елементи:
• Індекс УДК та ORCID ID (шрифт 12, прописними літерами, вирівнювання по лівому краю). УДК має відповідати науковому напряму (тематиці) збірника і повинен бути завірений штампом наукової бібліотеки на титульній сторінці статті.
• Ім’я, прізвище, інформація про автора/авторів (шрифт 14, напівжирний); вчене звання, науковий ступінь, назва та адреса організації, в якій працює автор(и) (розмір шрифту 12, курсивом, рядкові літери, вирівнювання по правому краю).
• Назва статті (шрифт 14, прописними літерами, вирівнювання по центру) має висловлювати основну ідею виконаного дослідження, містити не більше 10 слів та бути цікавою широкому загалу науковців. Скорочення не допускаються.
• Анотація і ключові слова мовою статті (шрифт 12, курсив, обсягом від 1800 знаків). В анотації слід розкрити актуальність проблеми, відобразити сутність і мету статті, методи та результати дослідження, наукову новизну, галузь застосування – відповідно до структури статті. З абзацу  ключові слова (5-10 слів) у називному відмінку, маленькими літерами через кому, в алфавітному порядку.
• Анотація англійською мовою (шрифт 12, обсягом від 1800 знаків, включаючи ключові слова).
• Текст статті має містити такі елементи:

 

1. Вступ / Introduction.
Охоплює постановку проблеми, розкриття її актуальності для теорії і практики.
 

 

2. Мета та завдання / Aim and tasks.
Завдання мають бути спрямовані на узагальнення даних, що формулюють гіпотезу, або концепцію, або певну модель, розробку та виділення методів, а також умов проведення дослідження.
 

 

3. Методи дослідження / Research methods.
Цей елемент передбачає опис основного змісту методів дослідження, їх характеристик і показників, які вони фіксують, та одиниць вимірювання. Сюди ж входить інформація щодо організації дослідницької роботи, якісних та кількісних характеристик вибірки тощо, опис і характеристика досліджуваного явища (рівнів сформованості певного педагогічного явища, груп досліджуваних об’єктів за певними ознаками) та способи застосування методів для вирішення зазначеної проблеми, вичерпна інформація щодо процедури організації та проведення дослідження.

 

4. Результати дослідження / Research results.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Теоретичний аналіз обов’язково повинен містити стисле узагальнення даних інших дослідників, отриманих ними при вивченні наукової проблеми: слід виділити напрями, тенденції, підходи до пізнання питання. Опис емпіричних результатів має включати конкретні дані, що підтверджують статистичну достовірність отриманих результатів, які можуть бути представлені у вигляді таблиць, графіків, діаграм з подальшою інтерпретацією.
 

 

5. Обговорення / Discussion.
Опис вирішених завдань слід завершити порівняльним аналізом отриманих даних з результатами інших дослідників, що вивчали це питання (чим з’ясовується підтвердження чи спростування гіпотез інших науковців). Обов’язковим є посилання на дослідження, результати яких порівнюються зі своїми власними результатами.
 

 

6. Висновки / Conclusion.
Висновки з дослідження, які стисло висвітлюють сутність отриманих результатів згідно з поставленими у роботі завданнями. У висновках не може бути даних, яких немає у змісті статті.
• Список джерел та References (транслітерований список джерел: див. Додаток 4) розміщується після тексту статті (шрифт 12, рівняння за шириною), формується з наукових творів, які надруковані за останні 5-7 років, та оформлюються за стилем APA (American Psychological Association).
• Посилання на використані джерела у тексті необхідно оформлювати у круглих дужках за стилем APA (American Psychological Association).
• Посилання на роботи, що не опубліковані, не дозволяється.
• У статті мають бути посилання на іншомовні джерела (мінімум 40 %), які входять до наукометричних баз.
• Після References подається інформація українською та англійською мовою:
- прізвище, ім’я, по батькові автора(ів), інформація про автора (науковий ступінь, вчене звання, назва та адреса організації, в якій працює автор\и) вирівнювання по правому краю;
- назва статті (шрифт 14, напівжирний), вирівнювання по центру;
- резюме (актуальність, мета, методи, результати дослідження та висновки), ідентичне резюме на початку статті.
• Приймаються статті, що мають емпіричну частину. Суто теоретичні роботи друкуватимуться за умови, якщо вони мають суттєву наукову актуальність.
• Дослідження мають бути зрозумілими не тільки вітчизняним, але й іноземним науковцям (особливо, якщо вони друкуватимуться англійською). Переклад засобами онлайн-сервісів (типу Google Translate, Yandex переводчик, prompt) є неприпустимим.
• Обсяг статті: не менше 20000 і не більше 30000 друкованих знаків з пробілами у паперовому примірнику та в електронному варіанті у редакторі MS Word.
• Мова статей – українська. Приймаються також статті англійською та російською мовами (публікуються в оригіналі).
• Автори статей іноземною мовою, які не є носіями мови публікації, надають оригінал (або переклад) статті українською мовою.
• Слід надати перелік позначень і скорочень (якщо вони є) (шрифт 14, рядковими буквами, рівняння за шириною).
• Розмір шрифту статті 14, вирівнювання за шириною, з виділенням автором необхідних частин тексту програмними шрифтами «Напівжирний», «Курсив». Увесь текст набирається шрифтом «Times New Roman». Міжрядковий інтервал 1,5.
• Параметри сторінки: формат А4; відступ для лівого поля і поля зверху – 25 мм, правого та нижнього – 20 мм; нумерація сторінок з другої сторінки зверху в колонтитулі, з вирівнюванням по правому краю. Абзац – 1,25 мм.
• При наборі основного тексту не дозволяється застосування двох або більше символів «пропуск», створення абзацу та інших відступів за допомогою клавіші «Табуляція», відступу (пропуску) між словом і символом «крапка», «кома», «лапки», «дужка». При наборі тексту слід вживати лапки «ялинки», а в англійських текстах – “англійські подвійні”.
• Рисунки (чорно-білі) мають бути чіткими і якісними (в оригіналі  300 dpi). Шрифт позначок і написів на рисунках – 10, Times New Roman, нежирний. Максимальна ширина рисунків не може перевищувати 140 мм, максимальна висота – 220 мм (з урахуванням підпису під рисунком). Усі таблиці, схеми і діаграми повинні бути вбудованими в текст статті і мати зв’язки (бути доступними для редагування) з початковою програмою, в якій вони були створені (напр. Excel). Якість ілюстрацій має відповідати якості надісланих в редакцію оригіналів. Схеми повинні бути згруповані.
• Таблиці (при їх наявності) – розмір шрифту 10, назва таблиці рядковими буквами, шрифт – 12, вирівнювання за шириною; размір таблиці за шириною не більше140 мм.
• Тире (–) та дефіс (-) чітко диференціюються.
• Забороняється ущільнення або розрідження інтервалів між літерами.
• Між словами один пробіл (заборонено розріджувати слова декількома пробілами).
• Між ініціалами та прізвищем ставиться нерозривний пробіл.
• Заборонено використання сканованих малюнків/чернеток, виконаних олівцем або ручкою від руки.
• Формат файлу для відправлення в редакцію – лише .DOC або .RTF.
• Використання автоматичних кінцевих і звичайних посилань не дозволяється.
• Рукопис статті має бути підписаний автором (усіма авторами).
• Має бути зазначена згода на публікацію статті у відкритому доступі в мережі Інтернет.
• До рукопису на окремому аркуші надаються наступні відомості: прізвище, ім’я, по батькові автора(ів) повністю (українською, російською (для авторів статей іноземною мовою), англійською мовами та транслітерацією); українською та англійською мовами – вчений ступінь, наукове звання, посада, місце роботи, робоча адреса, e-mail (ці відомості друкуються у журналі); адреса для листування, телефон (для зв’язку робочої групи з автором).
• Аспіранти мають зазначити прізвище, ім’я, по батькові, вчений ступінь, наукове звання, посаду, місце роботи наукового керівника (українською та англійською мовами; прізвище, ім’я, по батькові в транслітерації латиницею).
• За фактичний матеріал (статистичні дані, формули, дати, цитати, власні назви і т.д.) несе відповідальність автор.
• Редакція залишає за собою право редагування і скорочування тексту та зобов’язується не змінювати основний смисл статті.
• У готовий оригінал-макет внесення правок і змін не дозволяється.
• Редакція залишає за собою право вносити зміни у Порядок приймання, рецензування, затвердження (відхилення), оформлення матеріалів, які надходять до редакції збірника наукових праць «Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді», відповідно до чинних інструкцій і наказів МОН України.