issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

Авторам

До друку приймаються лише наукові статті українською, англійською та російською мовами (публікуються в оригіналі) обсягом не менше 20000 і не більше 40000 друкованих знаків із пробілами.

Автори статей іноземною мовою, які не є носіями мови публікації, надають оригінал (або переклад) статті українською мовою.

Авторами статей можуть бути науковці, аспіранти, докторанти, викладачі, пошукувачі наукових ступенів, які працюють чи навчаються як в Україні, так і за кордоном.

Особи, які не мають вченого ступеня, мають подати витяг про рекомендацію статті до друку з протоколу засідання лабораторії, кафедри чи іншої структури.

Наукова стаття має містити виклад проміжних або кінцевих результатів наукового дослідження, висвітлювати конкретне окреме питання за темою дисертації чи наукового дослідження. Приймаються статті, що мають емпіричну частину. Суто теоретичні роботи друкуватимуться за умови, якщо вони мають суттєву наукову актуальність.

Дослідження мають бути зрозумілими не тільки вітчизняним, але й іноземним науковцям (особливо, якщо вони друкуватимуться англійською).

Переклад засобами онлайн-сервісів (типу Google Translate, Yandex переводчик, prompt) є неприпустимим.

Статті з необхідними документами (на паперовому та електронному носіях – електронний варіант у редакторі MS Word) автор може надати редакції збірника особисто, переслати поштою звичайним листом; іноземним авторам (близьке і далеке зарубіжжя) можливим є надання матеріалів електронною поштою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Редакція не приймає статті, що були опубліковані в інших журналах чи наукових виданнях.

Редакція не повідомляє інформацію про вихідні дані статті та не надає pdf-варіанти опублікованих номерів або окремих статей – автори статей особисто отримують збірник зі своєю статею.

Автор несе повну відповідальність за зміст надрукованої статті, наведених у ній результатів і розрахунків. Надсилаючи статтю автор дає згоду на її публікацію та вільний безкоштовний доступ для читачів.

 

Вимоги до публікацій
Рукопис статті має включати наступні елементи:
• УДК, ORCID ID, Індекс DOI (шрифт 12, прописними літерами, вирівнювання по левому краю). УДК має відповідати науковому напряму (тематиці) збірника. Міжрядковий інтервал 1,0.
• Мовою статті:
• Ім’я, прізвище автора/авторів (шрифт 14, напівжирний); з абзацу інформація про автора/авторів – вчене звання, науковий ступінь, назва організації, в якій працює автор(и), місто (шрифт 12, рядкові літери, вирівнювання по правому краю, курсив, міжрядковий інтервал 1,0).
• Назва статті (шрифт 14, прописними літерами, вирівнювання по центру) має висловлювати основну ідею виконаного дослідження, містити не більше 10 слів. Скорочення не допускаються.
• Анотація і ключові слова мовою статті (обсягом від 1800 знаків, шрифт 12, курсив). В анотації слід розкрити актуальність проблеми, відобразити сутність і мету статті, методи і результати дослідження, наукову новизну, галузь застосування – відповідно до структури статті. З абзацу ключові слова (5-10 слів) у називному відмінку, рядковими літерами у рядок через кому, в алфавітному порядку. Міжрядковий інтервал 1,0.
• Англійською мовою:
• Ім’я, прізвище автора/авторів (шрифт 14, напівжирний); з абзацу інформація про автора/авторів – вчене звання, науковий ступінь, назва організації, в якій працює автор(и), місто (шрифт 12, рядкові літери, вирівнювання по правому краю, курсив, міжрядковий інтервал 1,0).
• Назва статті (шрифт 14, прописними літерами, вирівнювання по центру).
• Анотація і ключові слова.
• Текст статті має містити наступні елементи:

 

1. Вступ / Introduction.
Постановка проблеми, її актуальність для теорії і практики,

 

2. Мета та завдання / Aim and tasks.
Завдання мають бути спрямовані на узагальнення даних, що формулюють гіпотезу, або концепцію, або певну модель, розробку та виділення методів, а умови проведення дослідження тощо.

 

3. Методи дослідження / Research methods.
Опис основного змісту методів дослідження, їх характеристик і показників, які вони фіксують, та одиниць вимірювання. Сюди ж входить інформація щодо організації дослідницької роботи, якісних та кількісних характеристик вибірки тощо, опис і характеристика досліджуваного явища (рівнів сформованості певного педагогічного явища, груп досліджуваних об’єктів за певними ознаками) та способи застосування методів для вирішення зазначеної проблеми, вичерпна інформація щодо процедури організації та проведення дослідження.

 

4. Результати дослідження / Research results.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Теоретичний аналіз обов’язково повинен містити стисле узагальнення даних інших дослідників, отриманих ними при вивченні наукової проблеми: слід виділити напрямки, тенденції, підходи до пізнання питання. Опис емпіричних результатів має включати конкретні дані, що підтверджують статистичну достовірність отриманих результатів, які можуть бути представлені у вигляді таблиць, графіків, діаграм з подальшою інтерпретацією.

 

5. Обговорення / Discussion.
Опис вирішених завдань слід завершити порівняльним аналізом отриманих даних з результатами інших дослідників, що вивчали це питання (чим з’ясовується підтвердження чи спростування гіпотез інших науковців). Обов’язковим є посилання на дослідження, результати яких порівнюються зі своїми власними результатами.

 

6. Висновки / Conclusion.
Висновки з дослідження, які стисло висвітлюють сутність отриманих результатів згідно з поставленими у роботі завданнями. У висновках не може бути даних, яких немає у змісті статті.
• Список використаних джерел та References (транслітерований список використаних джерел) розміщується після тексту статті (шрифт 12, рівняння за шириною), в основному формується з наукових творів, які надруковані за останні 5-7 років, та оформлюються за стилем APA (American Psychological Association) (http://www.apastyle.org/).
• Посилання на використані джерела у тексті необхідно оформлювати у круглих дужках за стилем APA (American Psychological Association).
• Посилання на роботи, що не опубліковані, не дозволяється.
• У статті мають бути посилання на іншомовні джерела (бажано до 40 %), які входять до наукометричних баз.
• Слід надати перелік позначень і скорочень (якщо вони є) (шрифт 14, рядковими буквами, рівняння за шириною).
• Розмір шрифту тексту статті 14, вирівнювання за шириною, з виділенням автором необхідних частин тексту програмними шрифтами «Напівжирний», «Курсив». Увесь текст набираеться шрифтом «Times New Roman». Міжрядковий інтервал 1,5.
• Параметри сторінки: формат А4; відступ для лівого поля і поля зверху– 25 мм, правого та нижнього – 20 мм; нумерація сторінок з другої сторінки зверху в колонтитулі, з вирівнюванням по правому краю. Абзац – 1,25 мм.
• При наборі основного тексту не дозволяється застосування двох або більше символів «пропуск», створення абзацу та інших відступів за допомогою клавіші «Табуляція», відступу (пропуску) між словом і символом «крапка», «кома», «лапки», «дужка». При наборі тексту слід вживати лапки «ялинки», а в англійських текстах – “англійські подвійні”.
• Рисунки (черно-білі) мають бути чіткими і якісними (в оригіналі 300 dpi). Шрифт позначок і надписів на рисунках 10, Times New Roman, нежирний. Максимальна ширина рисунків не може перевищувати 140 мм, максимальна висота – 220 мм (з врахуванням підпису під рисунком). Усі таблиці, схеми і діаграми повинні бути вбудованими в текст статті і мати зв’язки (бути доступними для редагування) з початковою програмою, в якій вони були створені (напр. Excel). Якість ілюстрацій має відповідати якості надісланих в редакцію оригіналів. Схеми повинні бути згруповані.
• Таблиці (при їх наявності) – шрифт 10, назва таблиці рядковими буквами шрифт 12, вирівнювання за шириною; размір таблиці за шириною не більше 140 мм.
• Тире (–) та дефіс (-) чітко диференціюються.
• Забороняється ущільнення або розрідження інтервалів між літерами.
• Між словами один пробіл (забороняється розріджувати слова декількома пробілами).
• Між ініціалами та прізвищем ставиться нерозривний пробіл
• Заборонено використання сканованих малюнків/чернеток, виконаних олівцем або ручкою від руки.
• Формат файлу для відправки в редакцію – лише .DOC або .RTF.
• Використання автоматичних кінцевих і звичайних посилань не дозволяється.
• Рукопис статті має бути підписаною автором (всіма авторами).
• Має бути зазначена згода на публікацію статті у відкритому доступі у мережі Інтернет.
• До рукопису на окремому аркуші надаються наступні відомості: Прізвище, ім’я, по-батькові автора/авторів повністю (українською, російською (для авторів статей іноземною мовою), англійською мовами та транслітерацією; українською та англійською мовами – вчений ступінь, наукове звання, посада, місце роботи, робоча адреса, e-mail автора/авторів (ці відомості друкуються у журналі); адреса для листування, телефон (для зв’язку робочої групи з автором).
• Аспіранти мають зазначити прізвище, ім’я, по-батькові, вчений ступінь, наукове звання, посаду, місце роботи наукового керівника.
• За фактичний матеріал (статистичні дані, формули, дати, цитати, власні назви і т.д.) несе відповідальність автор.
• Редакція залишає за собою право редагування и скорочування тексту та зобов’язується не змінювати основний смисл статті.
• У готовий оригінал-макет внесення правок і змін не дозволяється.
• Редакція залишає за собою право вносити зміни в Порядок приймання, рецензування, затвердження (відхилення), оформлення матеріалів, які надходять в редакцію збірника наукових праць «Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді», відповідно діючих інструкцій і наказів МОН України.
Складання списку використаних джерел
• Автори мають зважати на авторитетність джерел, які вони використовують. Слід відмовитися від сумнівних, ненадійних для цитування у науковому дослідженні посилань.
• Не зловживати самоцитуванням. Автори можуть цитувати свої попередні роботи тільки тоді, коли це дійсно доречно.
• Більшість посилань мають становити наукові статті у журналах. Відсутність у дослідженні посилання на статті з авторитетних наукових журналів, які входять до наукометричних баз даних Web of Science, Scopus та інших, викличе недовіру рецензентів до роботи.
• Кількість джерел не менще 10 і не більше 40.
• Не рекомендується цитувати навчальні посібники та підручники.
• Слід мінімізувати посилання на тези конференцій та інші матеріали, які не проходили експертну оцінку перед публікацією.
• Не допускаються посилання на Вікіпедію та інші on-lain енциклопедії.
• У разі посилання на сторінки сайту, необхідно обов’язково вказувати дати доступу до процитованих джерел.
• Необхідно звертати увагу на правильність скорочень назв журналів у посиланнях. У випадку вживання абревіатур у бібліографічному описі, що входять до наукометричних баз, слід скористатися посиланням, за яким можна перевірити правильність опису.
• Обов’язково вказувати ідентифікатори DOI до всіх процитованих джерел, якщо вони існують.
• Всі назви джерел, написані не латиницею – транслітеруються
• Після назви джерел французькою, німецькою та іншими мовами обов’язково вказується переклад англійською.
• Перелік посилань оформлюється в алфавітному порядку, англомовні джерела розміщуються перед перекладеними кирилічними.