issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ГОТОВНІСТЬ СТАРШОКЛАСНИКА ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ: СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ

ГОТОВНІСТЬ СТАРШОКЛАСНИКА ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ: СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ

Пещеріна Т. В. 

 

У статті розглянуто теоретико-методологічні засади дослідження готовності старшокласника до професійного самоствердження. Обґрунтовано, що самоствердження є спрямованістю особистості на реалізацію своєї «самості» на основі сформованої системи внутрішньо узгоджених уявлень про себе (образів «Я»). Багатоаспектність феномену самоствердження дає змогу віднести його до важливих складових професійного зростання людини, досягнення нею успіху.

 

Ключові слова: самоствердження, суб’єктність, готовність до професійного самоствердження.

 

Література

1. Безкоровайна О. В. Виховання культури особистісного самоствердження в ранньому юнацькому віці : монографія / О. В. Безкоровайна. — Рівне : РДГУ, видавець Олег Зень, 2009. — 470 с.

2. Брушлинский А. В. Проблемы психологии субъекта / А. В. Брушлинский. — М. : Институт психологии РАН, 1994. — 109 с.

3. М’ясоїд П. А. Загальна психологія : навч. посібн. / П. А. М’ясоїд. — К. : Вища школа, 2000. — С. 439-446.

4. Педагогічна енциклопедія / [автор-упоряд. О. М. Степанов]. — К. : Академвидав, 2006. — 315 с.

5. Психология личности : учебн. пособие / [под ред. П. Н. Ермаковой, В. А. Лабунской]. — М. : Эксмо, 2008. — 653 с.

6. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. — СПб. : Питер, 2002. — 720 с.

7. Сухомлинський В. А. Избранные произведения : в 5 т. — К. : Радянська школа, 1979. — Т.1. : Проблемы воспитания всесторонне развитой личности / А. В. Сухомлинський. — 1979. — С. 55-208.