issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ГОТОВНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ ДО ВИБОРУ ПРОФЕСІЙ СФЕРИ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ГОТОВНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ ДО ВИБОРУ ПРОФЕСІЙ СФЕРИ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА СІЛЬСЬКОГО  ГОСПОДАРСТВА

Пархоменко О. М. 

 

У статті розглянуто теоретичні основи формування у старшокласників загальноосвітньої школи готовності до вибору професій в умовах профільного навчання, проаналізовано різні підходи до проблеми готовності старшокласників до професійного самовизначення, визначено структуру готовності старшокласників до вибору професій сільського господарства і підприємництва як інтегральної якості особистості.

 

Ключові слова: готовність, професійне самовизначення, допрофесійна підготовка, професії сільського господарства, підприємницька діяльність, підприємництво.

 

Література

1. Божович Л. И. Проблемы формирования личности : избранные психол. труды / под ред. Д. И. Фельдштейна ; Академия педаг. и социал. наук, Моск. психолого-социальный ин-т. — М., 1995. — 352 с.

2. Готовність до профільного навчання / упорядник В. Рибалка ; за заг. ред. С. Максименка, О. Главник. — К. : Мікрос-СВС. 2003. — 112 с.

3. Даль В. Толковый словарь живого великорусского язика: в 4 т. — М. : Русский язык, Т. 1. А-З. — 1989. — 699 с.

4. Дьяченко М. И. Психологические проблемы готовности к деятельности / Дьяченко М. И., Кандыбович Л. А. — Мн., 1976. — 176 с.

5. Левитов Н. Д. О психологических состояниях человека / Н. Д. Левитов. — М., 1964. — С. 103-142.

6. Професійне самовизначення старшокласників : метод. посіб. / упоряд. Л. Шелестова. — К. : Вид. дім «Шкіл. Світу» ; Вид. Л. Галіцина, 2006. — 128 с.

7. Психологічний словник / за ред. В. І. Войтка. — К. : Вища школа, 1982. — 215 с.

8. Сучасний тлумачний словник української мови / за заг. ред. д-ра філол. наук, проф. В. В. Дубічинського. — Харків : ВД «Школа», 2006. — 1008 с.

9. Узнадзе Д. Н. Общее учение об установке / Д. Н. Узнадзе // Психологические исследования. — М., 1986. — С. 140-183.

10. Українсько-російський психологічний тлумачний словник / авт.-упор. В. М. Копоруліна. — Харків : Факт, 2006. — 400 с.