issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ФОРМИ ТА МЕТОДИ ВИХОВАННЯ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОВАГИ ДО ДИТИНИ

ФОРМИ ТА МЕТОДИ ВИХОВАННЯ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОВАГИ ДО ДИТИНИ

Павицька К. М. 

 

Стаття присвячена проблемі виховання у майбутніх учителів поваги до дитини. Досліджено та обґрунтовано використання різних форм та методів виховання у студентів поваги до дитини в навчально-виховному процесі педагогічних університетів, розкрито особливості їх застосування у педагогічній практиці. Наголошено на необхідності впровадження сучасних педагогічних технологій та методик для оптимізації виховної діяльності з означеної проблеми у педагогічному виші.

 

Ключові слова: повага до дитини, майбутні учителі, форми та методи виховання, студентська молодь.

 

Література

1. Абдулов Р. М. Организация внеаудиторной воспитательной работы со студентами (негосударственные высшие учебные заведения) : учеб.-метод. пособие / Р. М. Абдулов. — Павлоград : ЗПИЭУ, 2003. — 137с.

2. Бех І. Д. Виховання особистості : підручник / І. Д. Бех. — К. : Либідь, 2008. — 848 с.

3. Мороз О. Г. Педагогіка і психологія вищої школи : навч. посіб. / О. Г. Мороз, О. С. Падалка, В. І. Юрченко ; за заг. ред. О. Г. Мороза. — К. : НПУ, 2003. — 267 с.

4. Нове педагогические и информационные технологии в системе образования / под ред. Е. С. Полат. — М. : Академия, 2002. — 202 с.

5. Педагогічний словник / за ред. Ярмаченка М. Д. — К. : Педагогічна думка, 2001. — 314 с.

6. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии : учеб. пособие. — М. : Народное образование, 1998. — 256 с.