issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ЗМІСТ ТА ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ У СТАРШОКЛАСНИКІВ САМОВИМОГЛИВОСТІ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ

ЗМІСТ ТА ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ У СТАРШОКЛАСНИКІВ САМОВИМОГЛИВОСТІ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ

Охріменко З. В.

 

Система засобів професійної орієнтації має великі можливості для професійного розвитку та саморозвитку особистості в руслі бажаної професійної діяльності, що дає змогу використовувати їх з метою ефективного впливу на свідомість учня та досягти максимальних профорієнтаційних цілей. У статті розглянуто можливості формування самовимогливості старшокласників за допомогою змісту та педагогічних засобів професійної орієнтації.

 

Ключові слова: професійна орієнтація, старшокласник, самовимогливість, засоби професійної орієнтації.

 

Література

1. Ахтариева Л. Г. Развитие предпринимательских способностей у старшеклассников : учеб. пособ. / Л. Г. Ахтариева. — Уфа : Уфимский технологичесий ин-т сервиса, 2001. — 167 с.

2. Барабаш Ю. Г. Психолого-педагогічні основи вибору професії : навч. посіб. / Ю. Г. Барабаш, Ю. Г. Позінкевич. — Луцьк : РВВ «Вежа Волинського держ. університету ім. Лесі Українки», 2003. — 201с.

3. Бех І. Д. Особистість в духовному розвитку : навч. посіб. / І. Д. Бех. — К. : Академвидав, 2012. — 256 с.

4. Лозова В. І. Теоретичні основи навчання і виховання : навч. посіб. / В. І. Лозова, Т. В. Троцько. — Х. : ОВС, 2002. — 400 с.

5. Профорієнтаційна робота зі школярами : метод. посібник для вчителів / [за ред. М. П. Тименка]. — Рівне, 1992. — 130 с.

6. Профорієнтаійна робота зі школярами в умовах профільного навчання : наук.-метод. посібник для вчителів / О. В. Мельник, І. Л. Уличний ; [за ред. О. В. Мельника]. — К. : Педагогічна думка, 2008. — 128 с.

7. Психологія самоактивності учнів у виховному процесі : навч.-метод. посіб. / [за заг. ред. М. Й. Боришевського]. — К. : ІЗМН, 1998. — 192 с.

8. Синявський В. В. Психологічні основи профорієнтаційної професіографії : навч. посіб. / В. В. Синявський. — К. : ІПК ДСЗУ, 2010. — 89 с.

9. Становська Т. В. Формування професійної спрямованості старшокласників на професійні сфери управлінської діяльності : автореф. дис. … канд. пед. наук: спец.13.00.07 «Теорія та методика виховання» / Т. В. Становська. — К., 2001. — 17 с.

10. Шавир П. А. Психология профессионального самоопределения в ранней юности / П. А. Шавир. — М. : Педагогика, 1981. — 96 с.