issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ

ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ

Онищук І. А. 

 

Статтю присвячено проблемі художньо-естетичної культури зростаючої особистості. Зокрема, обґрунтовано сутність та складові зазначеної наукової категорії; окреслено основні шляхи та сприятливі педагогічні умови для формування художньо-естетичної культури у дітей дошкільного віку; розкрито визначальну роль мистецтва та художньо-продуктивної діяльності.

 

Ключові слова: культура, художньо-естетична культура, мистецтво, художньо-продуктивна діяльність, зростаюча особистість.

 

Література

1. Базовий компонент дошкільної освіти / наук. керівник А. М. Богуш, дійсний член НАПН України, проф, д-р пед. наук ; авт. кол-в: Богуш А. М., Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л., Гавриш Н. В., Долинна О. П., Ільченко Т. С., Коваленко О. В., Лисенко Г. М., Машовець М. А., Низковська О. В., Панасюк Т. В., Піроженко Т. О., Поніманська Т. І., Сідєльнікова О. Д., Шевчук А. С., Якименко Л. Ю. — К. : Видавництво, 2012. — 26 с.

2. Бердяев Н. А. Философия творчества, культуры и искусства : в 2 т. / Искусство, т. 1. — 1994. — 541с.; т. 2, 1994. — 508 с.

3. Бех І. Д. Виховання особистості : у 2 кн. / І. Д. Бех. Кн. 1. : Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади. — К. : Либідь, 2003. — 280 с.

4. Выготский Л. С. Психология исскуств / Лев Семенович Выготский. — М. : Педагогика, 1987. — 344 с.

5. Дронова О. О. Педагогічна технологія розвитку у старших дошкільників художнього самовираження на засадах ідей Марії Монтессорі. Гуманізація навчально-виховного процесу / Ольга Олегівна Дронова // Спецвип. 4. Ч. І. — Словянськ, 2010. — С. 99-109.

6. Каган М. С. Эстетика как философская наука / Моисей Самойлович Каган. — СПб: Питер, 1997. — 248 с.

7. Кононко О. Л. Психологічні основи особистісного становлення дошкільника (системний підхід) : монографія / Олена Леонтіївна Кононко. — К. : Стилос, 2000. — 336 с.

8. Масол Л. М. Загальна мистецька освіта : теорія і практика: [монографія] / Людмила Михайлівна Масол. — К. : Промінь, 2006. — 432 с.

9. Миропольська Н. Є. Формування художньої культури учнів загальноосвітньої школи засобами мистецтва слова : дис. … д-ра пед. наук : 13.00. — 1 / Миропольська Наталія Євгенівна. — К., 2003. — 425 с.

10. Чумичева Р. М. Социокультурная пространственно-предметная среда развития ребенка / Раиса Михайловна Чумичева // Детский сад от А до Я. — 2005. — № 4. — С. 6-8.

11. Шевченко Г. П. Взаемодействие и интеграция искусств в полихудожественном развитии школьников / под. ред. Г. П. Шевченко, Б. П. Юсова. — Луганск, 1990. — 180 с.