issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ СФОРМОВАНОСТІ ГУМАННИХ БАТЬКІВСЬКО-ДИТЯЧИХ ВЗАЄМИН У РОБОТІ ШКОЛИ З СІМ’ЄЮ

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ СФОРМОВАНОСТІ ГУМАННИХ БАТЬКІВСЬКО-ДИТЯЧИХ ВЗАЄМИН У РОБОТІ ШКОЛИ З СІМ’ЄЮ

Повалій Л. В.

У статті проаналізовано складові моделі сформованості гуманних батьківсько-дитячих взаємин, а саме: цілемотиваційний блок (мета і завдання), концептуальний блок (компоненти гуманних взаємин батьків з дітьми молодшого шкільного та підліткового віку, педагогічні умови формування гуманних батьківсько-дитячих взаємин), діагностичний (критерії, показники, рівні сформованості гуманних взаємин батьків з дітьми молодшого шкільного та підліткового віку) та процесуальний блок (змістове і методичне забезпечення роботи з дітьми означених вікових категорій та їхніми батьками).

 

Ключові слова: сім’я, гуманні батьківсько-дитячі взаємини, структурно-функціональна модель, форми і методи.

 

Література
1. Архангельский Л. М. Социально-этические проблемы теории личности / Л. М. Архангельский. — М., 1982. — 192 с.
2. Бех І. Д. Виховання особистості / Іван Дмитрович Бех. — Кн. 1: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади. — К. : Либідь, 2003. — 278 с.
3. Большой психологический словарь / [сост. Б. Г. Мещеряков, В. П. Зинченко]. — СПб. : Прайм-Еврознак, 2003. — 672 c.
4. Канішевська Л. В. Виховання соціальної зрілості старшокласників загальноосвітніх шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності : [монографія] / Любов Вікторівна Канішевська. — К. : ХмЦНІІ, 2011. — 368 с.
5. Краевский В. В. Содержание образования : вперед к прошлому / В. В. Краевский — М. : Педагогическое общество России, 2001. — 361 с.
6. Новейший философский словарь / [сост. А. А. Грицанов]. — Мн. : Изд. В. М. Скакун, 1998. — 896 с.
7. Штофф В. А. Моделирование и философия / В. А. Штофф. — М. : Наука, 1966. — 218 с.