issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ

Попова Т. С.

У статті представлено аналіз сучасного стану профорієнтаційної роботи, розкрито основні аспекти проблеми свідомого вибору майбутньої професії та з’ясовано актуальність застосування сучасних засобів інтернет-технологій у процесі профорієнтаційної діяльності в умовах інформатизації суспільства. Проаналізовано можливості ресурсів мережі Інтернет, які існують в українському просторі всесвітньої мережі. Визначено перспективи подальших досліджень у цьому напрямі.

 

Ключові слова: профорієнтаційна робота, інформатизація суспільства, інтернет-ресурси, сайт, портал, інтернет-технології.

 

Література
1. Берко А. Ю. Інформаційне забезпечення інтелектуальних систем професійної орієнтації / А. Ю. Берко, У. Я. Коляса // Інформаційні системи та мережі : [зб. наук. пр.] / відповідальний редактор В. В. Пасічник. — Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. — 396 с. : іл. — (Вісник / Національний університет «Львівська політехніка»; № 673). — C. 41-49.
2. Державна програма «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці» на 2006-2010 роки [Електронний ресурс] / Міністерство освіти і науки України. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1153-2005-%EF. — Назва з екрана.
3. Москалик Г. Ф. Філософські засади професійної орієнтації особистості в загальноосвітній школі в системі ринкових трансформацій : дис. … канд. філософ. наук : спец. 09.00.10 «Філософія освіти»/ Г. Ф. Москалик. — К., 2009. — 181 с.
4. Осадчий В. В. Використання Інтернет-технологій для професійного консультування молоді : [класифікація укр. та заруб. ресурсів] / В. В. Осадчий // Неперерв. проф. освіта : теорія і практика. — 2004. — Вип. 3/4. — С. 221-225.
5. Осадчий В. В. Педагогічні засади професійного консультування молоді засобами Інтернет : дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04. «Теорія та методика професійної освіти» / В. В. Осадчий. — К., 2005. — 242 с.
6. Отрощенко Н. Л. Профорієнтація учнів загальноосвітньої школи як соціально-педагогічна проблема / Н. Л. Отрощенко // Науковий портал Донбасу : електрон. журн. Луган. нац. пед. ун-ту імені Тараса Шевченка. — 2007. — № 1. — Режим доступу: http://alma-mater.lnpu.edu.ua/elect_v/N1/r2/07onlysp.pdf.
7. Розвиток професійної орієнтації в Україні : наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського [та ін.] ; [упоряд.: Пономаренко Л. О., Стельмах Н. А., Ніколюк Л. І. ; наук. ред.: Рогова П. І., Чепурна Н. М. ; наук. консультант Мельник О. В. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О.]. — К. ; Черкаси : [б. в.], 2009. — 196 с.
8. Хоменко А. П. Використання новітніх інформаційних технологій у профорієнтаційній діяльності соціального педагога / А. П. Хоменко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. — Випуск 96. Серія: Педагогічні науки: [збірник]. — Чернігів : ЧНПУ, 2012. — № 96. — С. 238-240.