issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ПРИНЦИП СИСТЕМНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ У ФОРМУВАННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ШКОЛЯРІВ

ПРИНЦИП СИСТЕМНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ У ФОРМУВАННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ШКОЛЯРІВ

Пруцакова О. Л.

Принцип системної диференціації в екологічні освіті, як свідчать результати нейрофізіологічних досліджень, виявляється у структуруванні тем співвідносно трьох етапів — інтеграційно-мотиваційного, комунікативно-практичного, оцінно-рефлексивного. Єдність і взаємозв’язок цих етапів сприяють формуванню у школярів необхідних для сучасного світу відповідального, ціннісного ставлення до природи, навичок прийняття екологічно доцільних рішень і вчинків у природному середовищі і побутовому ресурсоспоживанні.

 

Ключові слова: принципи екологічної освіти, системна диференціація, когнітивні структури, екологічна поведінка, рефлексія.

 

Література
1. Каропа Г. Н. Принцип системной дифференциации в экологическом образовании школьников [Электронный ресурс] / Г. Н. Каропа. — Режим доступа: http://www. hr-portal. ru/article/princip-sistemnoy-differenciacii-v-ekologicheskomobrazovanii-shkolnikov. — Название с экрана.
2. Левис Д. Современные образовательные технологии / Д. Левис. — Новосибирск: [б. и.]. — 1999. — 147 с.
3. Пометун О. І. Методичний посібник для вчителів з навчального курсу за вибором для учнів 9 (10) класу загальноосвітніх навчальних закладів. Уроки для сталого розвитку / О. І. Пометун, Л. М. Пилипчатіна, І. М. Сущенко. — К. : Видавничий дім «Освіта», 2011. — 120 с.
4. Чуприкова Н. И. Принцип дифференциации когнитивных структур в умственном развитии, обучение и интеллект / Н. И. Чуприкова // Вопр. психол. — 1990. — № 5. — С. 31-39.
5. Чуприкова Н. И. Психика и сознание как функции мозга / Н. И. Чуприкова. — М. : Наука, 1985. — 200 с.
6. Шамова Т. И. Управление образовательным процессом в адаптивной школе / Т. И. Шамова, Т. М. Давыденко. — М. : Центр., 2009. — 144 с.
7. Шумилова О. Н. Формирование функциональных компетенций в области профессионального экологического образования : инновационный подход [Электронный ресурс] / О. Н. Шумилова. — Режим доступа: http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/pedagogy-psychology-and-sociology-311/interactive-learningtechnologies-and-innovations-in-education-311/7414-formation-of-functionalcompetence-in-education-innovative-approach. — Название с экрана.