issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ІНІЦІАТИВНОСТІ ПІДЛІТКІВ У ДИТЯЧОМУ ГРОМАДСЬКОМУ ОБ’ЄДНАННІ

ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ІНІЦІАТИВНОСТІ ПІДЛІТКІВ У ДИТЯЧОМУ ГРОМАДСЬКОМУ ОБ’ЄДНАННІ

Окушко Т. К. 

 

У статті розглянуто питання формування соціальної ініціативності підлітків у дитячому громадському об’єднанні. Визначено напрями реалізації проблеми у контексті дослідження.

 

Ключові слова: дитячі об’єднання, соціальна ініціативність, соціальна активність, дитячі ініціативи, соціальна відповідальність, підлітки, діяльність.

 

Література

1. Громадські організації в Україні у 2012 роц і: статист. бюлетень / Державна служба статистики України. — К., 2013. — 157 с.

2. Мухина В. С. Возрастная психология / В. С. Мухина. — М. : Академия, 2000. — 450 с.

3. Немов Р. С. Психология / Р. С. Немов. — М., 1994. — Кн. 1. — С. 341-357.

4. Немов Р. С. Психология : учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: в 3 кн. / Р. С. Немов — 4-е изд. — М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. — Кн. 1 : Общие основы психологии. — 688 с.

5. Немов Р. С. Путь к коллективу : книга для учит. о психол. ученич. коллектива / Р. С. Немов, А. Г. Кирпичник. — М. : Педагогика, 1988. — 144 с.

6. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии : в 2 т. / С. Л. Рубинштейн. — М., 1989. — Т. II. — С. 182-211.

7. Фетискин Н. П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп / Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов. — М. : Изд-во Института психотерапии, 2002. — 490 с.