issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ФОРМУВАННЯ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ МІЖОСОБИСТІСНОГО ПАРТНЕРСТВА В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ЯК ПРОБЛЕМА СУЧАСНОЇ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

ФОРМУВАННЯ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ МІЖОСОБИСТІСНОГО ПАРТНЕРСТВА В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ЯК ПРОБЛЕМА СУЧАСНОЇ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

Нечай C. П.

 

У статті проаналізовано сучасні наукові підходи до проблеми партнерства, визначено різні позиції у тлумаченні цього феномену, виявлено його основні характеристики; обґрунтовано доцільність і необхідність формування у старших дошкільників міжособистісного партнерства в дошкільному навчальному закладі; визначено логіку формування міжособистісних партнерських стосунків старших дошкільників з однолітками у кооперативній діяльності.

 

Ключові слова: міжособистісне партнерство, діти старшого дошкільного віку.

 

Література

1. Базовий компонент дошкільної освіти України (нова редакція) / наук. керівник А. М. Богуш. — К., 2012. — 26 с.

2. Бех І. Д. Виховання особистості : Сходження до духовності: наук. видання / І. Д. Бех. — К. : Либідь, 2006. — 272 с.

3. Давыдов В. В. Личности надо «выделаться» / В. В. Давыдов // С чего начинается личность? / под ред. Р. И. Косолапова. — М. : Политиздат, 1979. — C. 109-111.

4. Иванов С. А. Социальное партнерство как феномен цивилизации / Иванов С. А. // Журнал социологии и социальной антропологии. — 2005. — Том VIII. № 3. — С. 79-99.

5. Крюкова Е. А. Личностно-развивающие образовательные технологии : монография / Е. А. Крюкова. — Волгоград: Перемена, 1999. — 196 с.

6. Модель И. М. Социальное партнерство в России / Модель И. М., Модель Б. С. // СоцИс : соц. исслед., 2000. — № 10. — С. 42-49.

7. Слободчиков В. И. Психология развития человека : развитие субъективной реальности в онтогенезе / Слободчиков В. И., Исаев Е. И. — М. : Гном-пресс, 2000. — 416 с.

8. Федосеева Е. С. Формирование личностной саморегуляции младших школьников в условиях партнерских отношений со сверстниками : дисс. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Федосеева Елена Сергеевна. — Волгоград, 2009. — 209 с.

9. Цукерман Г. А. Психология саморазвития / Г. А. Цукерман, Б. М. Мастеров. — М. : Интерпракс, 1995. — 288 с.

10. Шевандрин Н. И. Социальная психология в образовании : учеб. пособие / Шевандрин Н. И. — М. : Владос, 1995. — 544 с.