issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ ГІДНОСТІ ПЕРШОКЛАСНИКІВ У ПОЗАУРОЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ ГІДНОСТІ ПЕРШОКЛАСНИКІВ У ПОЗАУРОЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Роговець О. В.

Обґрунтовано важливість початкової школи у вихованні в учнів культури гідності. Розкрито сутність понять «гідність» і «культура гідності». Визначено особливості дітей 6-7 років, що уможливлюють виховання у них культури гідності. Охарактеризовано форми і методи організації позаурочної роботи з виховання у першокласників культури гідності. Пріоритетна увага приділена розгляду інтерактивних методів, які дають змогу залучати дітей до співробітництва і взаємодії, виховувати у них ціннісне ставлення до самих себе та до інших.

 

Ключові слова: першокласники, гідність, культура гідності, позаурочна діяльність, форми і методи виховання.

 

Література
1. Бех І. Д. Особистість у просторі духовного розвитку : навч. посіб. / І. Д. Бех. — К. : Академвидав, 2012. — 256 с.
2. Бех І. Д. Почуття гідності у духовному розвитку особистості [Електронний ресурс] / Іван Дмитрович Бех. — Режим доступу: http://www. ipv.org.ua/component/article/8-beh/61-2012-09-28-07-54-12.html. — Назва з екрана.
3. Вебер М. «Об’єктивність» соціально-наукового пізнання / М. Вебер // Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика / М. Вебер ; [пер. з нім. О. Погорілий]. — К. : Основи, 1998. — 534 с.
4. Выготский Л. С. Педагогическая психология / Л. С. Выготский ; [под ред. В. В. Давыдова]. — М. : Педагогика-Пресс, 1999. — 536 с.
5. Воронцов А. Б. Проектные задачи в начальной школе / А. Б. Воронцов. — М. : Просвещение, 2011. — 176 с.
6. Журба К. О. Теоретичні засади виховання культури гідності в школярів // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. / К. О. Журба. — Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2012. — Вип. 16, кн. 1. — С. 232–240.
7. Киричок В. А. Виховання культури гідності молодших школярів у позаурочній діяльності: теоретичний аспект // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. / В. А. Киричок. — Кіровоград : ЗВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. — Вип. 15, кн. 1. — С. 250-258.
8. Трубайчук Л. В. Становление и развитие личности младшего школьника в образовательном процессе : [монография] / Л. В. Трубайчук. — Челябинск : Издво ЧГПУ, 2000. — 242 с.
9. Удовицька С. В. Виховання гідності молодших підлітків у позаурочній діяльності загальноосвітньої школи : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.07 «Теорія і методика виховання» / С. В. Удовицька. — К., 2010. — 18 с.
10. Чорна К. І. Гуманізація навчально-виховного процесу як механізм становлення культури гідності зростаючої особистості // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. / К. І. Чорна. — Кіровоград : ЗВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. — Вип. 16, кн. 1. — С. 344-353.