issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ОСВІТНЬО-ВИХОВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА У ВЗАЄМОДІЇ СІМ’Ї ТА ШКОЛИ

ОСВІТНЬО-ВИХОВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА У ВЗАЄМОДІЇ СІМ’Ї ТА ШКОЛИ

Ротфорт Д. В.

 

Розглянуто основні підходи до створення педагогічних умов у процесі формування культури здоров’я молодших школярів. На думку автора, успіх цього процесу залежить від створення у школі та сім’ї відповідного освітньо-виховного середовища, спрямованого на формування культури здоров’я молодшого школяра, від підготовки вчителів початкових класів до формування культури здоров’я у взаємодії з батьками, від використання сучасних форм, методів та засобів у формуванні культури здоров’я молодших школярів.

 

Ключові слова: формування культури здоров’я молодших школярів, молодший шкільний вік, педагогічні умови, освітньо-виховне середовище.

 

Література
1. Алексенко Т. Ф. Молода сім’я: умови виховання дитини / Т. Ф. Алексенко. — К.: Академія педагогічних наук України, Інститут проблем виховання, 2004. — 75 с.
2. Богініч О. Л. Сутність здоров’язберігаючого середовища у життєдіяльності дітей дошкільного віку / О. Л. Богініч // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. Випуск ХVІІ-ХVІІІ. — Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2008.
3. Ипполитова Н. Анализ понятия «педагогические условия»: сущность, классификация / Н. Ипполитова, Н. Стерхова // General and Professional Education. — 1/2012. — 70 с.
4. Мануйлов Ю. С. Соотношение понятий пространство и среда в контексте управленческой практики [Электронный ресурс] / Ю. С. Мануйлов // Сайт Открытый класс. Сет. образ. сообщества. — Режим доступа: http://www.openclass.ru/stories/87717. — Загл. с экрана.
5. Меретукова З. К. Проблемное обучение как фактор создания здоровьесберегающей образовательной среды / З. К. Меретукова, А. Р. Чиназирова // Вестник Адыгейского государственного университета. — 2008. — № 5.– С. 59-64.
6. Морозова А. А. Здоровьесберегающая среда образовательного учреждения / Научные исследования в образовании. — 2008. — № 2. — С. 45-46.
7. Подгорная О. Е. Проектирование здоровьесберегающего пространства общеобразовательной школы средствами личностно-ориентированного образования : дис. … канд. пед.наук : 13.00.01 / Подгорная Ольга Ефимовна. — Тирасполь, 2005. — 211 с.
8. Смирнов Н. К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в работе учителя и школы / Н. К. Смирнов. — М. : Управление ГОУ, 2003. — 272 с.
9. Щуркова Н. Е. Воспитание: новый взгляд с позиций культуры / Н. Е. Щуркова. — М., 1997. — 78 с.
10. Ясвин В. А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию / В. А. Ясвин. — М. : Смысл, 2001. — С. 10.