issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕННЯ КОГНІТИВНО-ОПЕРАЦІЙНОГО КОМПОНЕНТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ У ТЕХНІКУМАХ І КОЛЕДЖАХ

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕННЯ КОГНІТИВНО-ОПЕРАЦІЙНОГО КОМПОНЕНТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ У ТЕХНІКУМАХ І КОЛЕДЖАХ

Руденко Ю. О.

 

У статті розглядається проблема формування інформаційної культури у студентів вищих навчальних закладів ІІ — ІІІ рівня акредитації. Розкрито проблему дослідження початкового рівня сформованості інформаційної культури у майбутніх спеціалістів середньої ланки через її складові, і, зокрема, когнітивно-операційну складову. Представлено методику оцінювання когнітивно-операційного компонента, охарактеризовані рівні його сформованості, основні показники та процедура дослідження. Відзначено роль виявлення початкового рівня сформованості всіх компонентів інформаційної культури на перших етапах навчально-виховного процесу для успішного виховання гармонійної інформаційно-освіченої особистості.

 

Ключові слова: інформаційна культура, когнітивно-операційний компонент, інформаційне суспільство, інформаційні технології.

 

Література
1. Гендина Н. И. Информационная культура личности или информационная грамотность / Н. И. Гендина, Е. Л. Кудрина // Международный формат обсуждения проблемы : материалы конференции «Крым — 2008». — 2008. — С. 81.
2. Коломієць А. М. Формування інформаційної культури студентів у процесі ступеневої підготовки / А. М. Коломієць // Матеріали міжнар. наук.-пр. конф. Ч. 2. — Біла Церква. — 2007. — С. 57-61.
3. Повідайчик О. С. Формування інформаційної культури майбутнього соціального працівника в процесі професійної підготовки : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / О. С. Повідайчик ; Ужгородський національний ун-т. — Ужгород, 2007. — 278 с.
4. Романишина О. Інформаційна культура — складова загальної культури особистості / О. Романишина // Збірн. наук. праць Міжн. науково-практичної конф. «Професійне становлення особистості : проблеми і перспективи». — Хмельницький, 2005. — С. 89-91.