issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

АКСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ УПРОВАДЖЕННЯ АКМЕТЕХНОЛОГІЙ

АКСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ УПРОВАДЖЕННЯ АКМЕТЕХНОЛОГІЙ

Северіна Т. М.

 

У статті розглядається проблема впровадження педагогічних технологій особистісно-професійного розвитку майбутніх педагогів на засадах аксіологічного та акмеологічного підходів. Розкрито сутність та особливості авторського курсу «Аксіологічні основи особистісного розвитку», спрямованого на формування ціннісного ставлення студентів до самовдосконалення.

 

Ключові слова: аксіосфера особистості, акметехнології, ціннісне ставлення, особистісне самовдосконалення.

 

Література
1. Бех І. До питання технологій акмепедагогіки / І. Бех // Педагогічний пошук. — 2011. — № 1. — С. 47-49.
2. Бондаренко Л. О. Акмеологія та аксіологія — нові пріоритети освіти / Л. О. Бондаренко, О. Ф. Савін // Педагогічний вісни : наук.-метод. журнал. — 2010. — № 2. — С. 22-24.
3. Воспитательная деятельность педагога : учеб. пособие для студентов высш.учеб. завед. / И. А. Колесникова [и др.]; под общ. ред. В. А. Сластенина, И. А. Колесниковой. — 3-е изд., стер. — М. : ИЦ «Академия», 2007. — 334 с.
4. Гуляс І. А. Аксіопсихологічне проектування особистості в акмеологічному розвитку професіонала / І. А. Гуляс // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — 2011. — № 3. — С. 123-129.
5. Данилова Г. С. Вершини професіоналізму педагога як акмеологічний синтез тріади його компонентів / Г. С. Данилова // Вища освіта України : теоретичний та науковий часопис. — № 2 (дод. 1). Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи : методологія, теорія, технології» : наук. видання / Ін-т вищої освіти АПН України. — Київ; Рівне, 2007. — Т. 3. — С. 57-61.
6. Деркач А. А. Акмеологическая культура личности : содержание, закономерности, механизмы развития / А. А. Деркач, Е. В. Селезнева ; Рос. акад. образования, Моск. психол.-соц. ин-т. — М. : Изд-во МПСИ; Воронеж : МОДЭК, 2006. — 496 с.
7. Професійна педагогічна освіта : акме-синергетичний підхід : монографія / [Дубасенюк О. А., Антонова О. Є., Березюк О. С. та ін.] ; ред. О. А. Дубасенюк. — Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2011. — 387 с.