issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ

СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ

Сидоренко О. С.

 

На основі аналізу наукової літератури розкрито сутність поняття «комунікативна діяльність», розглянуто взаємозв’язок базових дефініцій «спілкування» і «комунікація», визначено їхню роль у процесі комунікативної діяльності; охарактеризовано структурні елементи комунікативної діяльності та обґрунтовано важливість їх формування під час підготовки майбутніх соціальних педагогів; розроблено компоненти підготовки майбутніх соціальних педагогів до комунікативної діяльності.

 

Ключові слова: спілкування, комунікація, комунікативна діяльність, комунікативні знання, потреба в спілкуванні (афіліація), комунікативні здібності, комунікативні вміння й навички, емпатія, рефлексія, компоненти підготовки до комунікативної діяльності.

 

Література
1. Андреева Г. М. Социальная психология : учебник для вузов / Г. М. Андреева. — [5-е изд., испр. и доп]. — М. : Аспект Пресс, 2004. — 365 с.
2. Волкова Н. П. Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх учителів до професійно-педагогічної комунікації : дис. … доктора пед. наук : 13.00.04 / Наталія Павлівна Волкова. — Дніпропетровськ, 2006. — 430 с.
3. Каган М. С. Мир общения : Проблема межсубъектных отношений / М. С. Каган. — М. : Политиздат, 1988. — 319 с.
4. Кан-Калык В. А. Учителю о педагогическом общении / В. А. Кан-Калык. — М. : Просвещение, 1987. — 191 с.
5. Кузьмина Н. В. Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного обучения / Н. В. Кузьмина. — М. : Высшая школа, 1990. — 119 с.
6. Мелибруда Е. Я — Ты — Мы : Психологическая возможность улучшения общения: [пер. с польского] / Ежи Мелибруда. — М. : Прогресс, 1986. — 256 с.
7. Мудрик А. В. Социализация человека : учеб. пособие [для студ. высш. учеб. заведений] / А. В. Мудрик — [2-е изд., испр. и доп.]. — М. : Издательский центр «Академия», 2006. — 304 с.
8. Сейко Н. А. Соціальна педагогіка : курс лекцій / Н. А. Сейко. — Житомир: Житомир. держ. пед. ун-т, 2002. — 260 с.
9. Формановская Н. И. Речевое взаимодействие : коммуникация и прагматика / Н. И. Формановская. — М. : ИКАР, 2007. — 478 с.
10. Цимбалюк І. М. Психологія спілкування : навч. посібник / І. М. Цимбалюк. — [2-ге вид., випр. та доп]. — К. : ВД «Професіонал», 2007. — 464 с.
11. Шатилов С. Ф. Актуальные проблемы методики обучения русскому языку иностранных учащихся / С. Ф. Шатылов. — Л., 1985. — 290 с.
12. Яковліва О. П. Формування комунікативних умінь майбутніх учителів у процесі виховної роботи в оздоровчих таборах : дис. … канд. пед. наук : 13.00.07 / Олена Павлівна Яковліва. — Вінниця, 2002. — 222 с.