issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ПЕДАГОГІКА ТОЛЕРАНТНОСТІ В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТКУ

ПЕДАГОГІКА ТОЛЕРАНТНОСТІ В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТКУ

Сінельник І. П.

У статті висвітлено актуальність орієнтації навчально-виховного процесу у педагогічному виші на гуманістичні цінності; здійснено аналіз і дискурсивний огляд педагогічної та літературної спадщини деяких видатних українських педагогів-гуманістів XVIII – XX століть у контексті становлення й розвитку педагогіки толерантності в Україні; обґрунтовано доцільність побудови нової освітньої системи з урахуванням найкращих здобутків національної педагогіки.

 

Ключові слова: педагогіка толерантності, виховання, толерантність, становлення й розвиток, педагогічна та літературна спадщина, педагог-гуманіст.

 

Література
1. Ващенко Г. Виховний ідеал / Г. Ващенко. — 3-є вид. — Полтава, 1994. — 191 с.
2. Драгоманов М. П. Чудацькі думки про українську національну справу / М. П. Драгоманов // Вибране : у 4 т. — К., 1991. — Т. 2. — С. 256-260.
3. Київський національний університет імені Тараса Шевченка: Незабутні постаті / [авт.-упор. О. Матвійчук, Н. Струк]. — Київ : Світ Успіху, 2005. — С. 248-249.
4. Максимюк С. П. Педагогіка : навч. посіб. / С. П. Максимюк. — К. : Кондор, 2009. — 670 с.
5. Пальчевський С. С. Педагогіка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. С. Пальчевський. — 2-ге вид. — К. : Каравела, 2008. — 496 с.
6. Пісоцький В. Ідея толерантності в етиці Григорія Сковороди // Людина і світ. — 1999. — № 10. — С. 49-51.
7. Русова С. Ф. Вибрані педагогічні твори / С. Ф. Русова. — К. : Освіта, 1996. — 304 с.
8. Сковорода Г. Повне зібрання творів : у 2-х т. / Г. Сковорода. — К. : Наукова думка, 1973. — Т. 1. — 532 с. — Т. 2. — 576 с.
9. Сухомлинський В. О. Вибрані пед. твори : у 5-ти т. / В. О. Сухомлинський. — К. : Радянська школа, 1977. — Т. 4. — 1977. — 638 с.