issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ У ПРОЦЕСІ КРОСКУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ У ПРОЦЕСІ КРОСКУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Солодка А. К.

 

Розвиток міжнародних контактів в освіті, академічна мобільність з роками висувають більш високі вимоги до виховання особистості. У статті досліджено особливості розвитку особистості в умовах кроскультурної взаємодії, визначено показники у структурі особистості, які забезпечують ефективність такої взаємодії. Обґрунтовано необхідність кроскультурного навчання як інваріанту адаптації особистості до іншої культури в рамках освітнього процесу вищого навчального закладу.

 

Ключові слова: соціокультурні трансформації особистості, кроскультурна взаємодія, адаптація, кроскультурне навчання.

 

Література
1. Ионин Л. Г. Культурный шок : конфликт этнических стереотипов / Л. Г. Ионин // Психология национальной нетерпимости. — Минск, 1998.
2. Лебедева Н. М. Социальная психология этнических миграций / Н. М. Лебедева. — М. : Наука, 1993.
3. Левченко Т. І. Європейська освіта: конвергенція та дивергенція : монографія / Т. І. Левченко. — Вінниця: «Нова книга», 2007.
4. Солдатова Г. У. Психология межэтнической напряженности / Г. У. Солдатова. — М. : Смысл, 1998.
5. Стефаненко Т. Г. Этнопсихология / Т. Г. Стефаненко. — М. : Институт психологии РАН, «Академический проект», 1999.
6. Bennett M. J. A developmental approach to training for intercultural sensitivity / Bennett M. J. // Intern. J. Intercultural Relations. — 1986. — Vol. 10. — P. 179-196.
7. Berry J. W. Immigration, acculturation and adaptation / Berry J. W. // Applied psychology: аn international review. — 1997. — Vol. 46 (1). — P. 5-34.
8. Bochner S The social psychology of cross-cultural relations / Bochner S. // Cultures in contact / ed. by S Bochner. — Oxford: Pergamon Press, 1982.
9. Byram M Investigating Cultural Studies in Foreign Language Teaching / M Byram. — Clevedon, Philadelphia, 1990.
10. Hall E. Т. Hidden Differences: Studies in International Communication / E. T. Hall, M. R. Hall. — Tokyo: BungeiShunju, 1987.