issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЛЮДИНИ В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЛЮДИНИ В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ

Тадаева А. В. 

 

Представлено аналіз наукової літератури стосовно процесу соціалізації в умовах інформаційного суспільства, соціалізації людини в сучасному інформа ційному просторі. Висвітлено сутність поняття «медіасоціалізація», уточнено позитивний і негативний впливи сучасних медіа на соціалізацію людини,висвітлено можливість медіасоціалізації людей різних вікових категорій.

 

Ключові слова: соціалізація, сучасний інформаційний простір, медіасоціалізація.

 

Литература

1.Безпалько О. В. Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Безпалько. — К. : Центр учбової літератури, 2009. — С.208.

2. Григорьев С. Г. Использование информационных и коммуникационных технологий вобщем среднем образовании [Электронный ресурс] / С. Г. Григорьев, В. В. Гриншкун. — Режим доступа: http://www.ido.rudn.ru/nfpk/ikt/vved.html. — Назв. с экрана.

3. Дзюбенко А. А. Новые информационные технологии в образовании / А. А. Дзюбенко. — М., 2000. — С. 104.

4. Захарова И. Г. Информационные технологии в образовании : учеб. пособ. для студ. высш. пед. учеб. завед. / И. Г. Захарова. — М. : Академия, 2003. — С. 192.

5. Маштаков А. Что такое «newmedia»? [Электронный ресурс] / А. Маштаков. — Режим доступа: http://blog.mashtakov.com/2008/10/new-media.html. — Загл. с экрана.

6. Мудрик А. В. Социализация человека / А. В. Мудрик. — М., 2007. — С. 257.

7. Окинавская Хартия глобального информационного общества. — Режим доступа: http://archive.nbuv.gov.ua/law/00_gio.html. — Загл. с экрана.

8. Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки : Закон України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=537-16 (21.08.09). — Назва з екрана.

9. Яранова А. Newmedia [Электронный ресурс] / А. Яранова, Е. Головин. — Режим доступа: http://www.elitniy.ru/article/show/745/]. — Загл. с экрана.