issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

МОДЕЛЮВАННЯ ПРЕВЕНТИВНОГО ВИХОВНОГО СЕРЕДОВИЩА СУЧАСНОЇ СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ: ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ

МОДЕЛЮВАННЯ ПРЕВЕНТИВНОГО ВИХОВНОГО СЕРЕДОВИЩА СУЧАСНОЇ СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ: ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ

Тарасова Т. В. 

 

У статті на прикладі діяльності сільської школи розглянуто особливості моделювання превентивного виховного середовища, розкрито педагогічні умови, що сприяють побудові моделі його ефективного функціонування

 

Ключові слова: превентивність, виховне середовище, превентивне виховне середовище, педагогічне моделювання, моделі діяльності сільської школи.

 

Література

1. Аніскіна Н. О. Технологія планування стратегічних змін / Н. О. Аніскіна, Л. П. Пасечнікова. — Х. : Основа, 2005. — 112 с.

2. Блум Б. Профилактика в социальной работе / Б. Блум // Энциклопедия социальной работы: в 3 т. — М. — 1994. — т. 2. — 369 с.

3. Коберник О. М. Теорія і методика психолого-педагогічного проектування виховного процесу в школі: навч.-метод. посіб. / О. М. Коберник. — К. : Наук, світ, 2001. — 182 с.

4. Моделі розвитку сучасної української школи : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. Конференції (11-13 жовтня 2006 р., Черкаси-Сахнівка). — К. : СПД Богданова А. М., 2007. — 240 с.

5. Моніторинг якості освіти : становлення та розвиток в Україні: рекомендації з освітньої політики / під заг. ред. О. І. Локшиної. — К. : К. І. С., 2004. — 160 с. 

6. Оржеховська В. М. Превентивна педагогіка: навч. посіб. / В. М. Оржеховська, О. І. Пилипенко. — Черкаси : Чабаненко Ю., 2006. — 282 с.

7. Село [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/ — Назва з екрана.

8. Сільська школа : реалії та перспективи / упоряд. Л. Келембет. — Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. — 168 с.

9. Стан, проблеми та перспективи соціально-культурного розвитку села [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.oblrada.pl.ua/uploads/lstud/06.doc. —Назва з екрана.

10. Тарский Ю. И. Метод моделирования в контексте исследований образовательной системы / Ю. И. Тарский // Моделирование социально-педагогической системы: материалы региональной науч. — практ. конференции (16-17 сентября 2004 г.) / гл. ред. А. Колесников ; отв. ред. И. П. Лебедева. — Пермь : Перм. гос. пед. ун-т, 2004. — 298с. — С. 22-29.