issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ДО ВИХОВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЛЮДИНИ

ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ДО ВИХОВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЛЮДИНИ

Третяк О. П.

 

У статті розглянуто проблему підготовки вчителів до виховання у молодших школярів ціннісного ставлення до людини. Метою такої підготовки стало підвищення рівня педагогічних знань, стимулювання педагогічної цілеспрямованості, формування педагогічної спостережливості, розвиток педагогічної інтуїції, втілення педагогічного оптимізму. Досягненню цієї мети були підпорядковані лекційні, семінарські та практичні заняття. Проведена робота з вчителями позитивно позначилась на вихованні у молодших школярів ціннісного ставлення до людини.

 

Ключові слова: молодші школярі, вчителі початкової школи, виховання ціннісного ставлення до людини, педагогічний досвід, професійне зростання.

 

Література
1. Бех І. Д. Особистість у просторі духовного розвитку : [навч. посіб.] / Іван Дмитрович Бех. — К. : Академвидав, 2012. — 256 с. — (Серія «Альма-матер»)
2. Инновационные направления в развитии системы воспитания : [метод. пособ.] / [В. П. Сергеева, Б. А. Кирмасов, Л. С. Подымова, Г. В. Сороковых и др. ; под. ред. В. П. Сергеевой]. — М. : Перспектива, 2012. — 248 с.
3. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1-4 класи. — К. : Освіта, 2012. — 392 с.
4. Рогожникова Р. А. Теория и практика воспитания дисциплинированности школьников на основе ценностного отношения к человеку : дис. … д-ра ист. наук: 13.00.01 / Р. А. Рогожникова. — Пермь, 1998. — 327 с.
5. Савченко О. Я. Виховний потенціал початкової освіти : [посібник для вчителів і методистів початкового навчання] / Олександра Яківна Савченко. — 2-ге вид., переробл. — К. : Богданова А. М., 2009. — 226 с.
6. Синиця І. О. Педагогічний такт і майстерність учителя / І. О. Синиця. — К. : Радянська школа, 1981. — 256 с.
7. Щуркова Н. Е. Новое воспитание в новой школе / [Щуркова Н. Е., Мухин М. И., Желаннова А. В. ; под общ. ред. Н. Е. Щурковой]. — М. : АРКТИ, 2012. — 264 с.