issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДРУГОГО-ТРЕТЬОГО РОКУ ЖИТТЯ

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДРУГОГО-ТРЕТЬОГО РОКУ ЖИТТЯ

Тупіленко С. В.

У статті розкрито методику дослідження фізичного розвитку дітей другого-третього року життя, що охоплює вимірювання антропометричних показників і функціональних можливостей організму, а також власний досвід розроблення діагностики та критеріїв оцінювання основ розвитку рухових якостей (спритності, сили і координаційних здібностей, гнучкості, витривалості) у дітей зазначеного віку.

 

Ключові слова: діагностика фізичного розвитку, показники фізичного розвитку, розвиток рухових якостей, діти другого-третього року життя.

 

Література
1. Вавилова Е. Н. Исследование средств и методов воспитания двигательных качеств у детей дошкольного возраста : автореф. дисс. … канд. пед. наук : 13.734 / Вавилова Елена Николаева. — 1971. — 15 с.
2. Вільчковський Е. С. Критерії оцінювання стану здоров’я, фізичного розвитку та рухової підготовленості дітей дошкільного віку : навч. посіб. / Е. С. Вільчковський. — К. : ІЗМН, 1998. — 64 с.
3. Вільчковський Е. С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку : навч. посіб. / Е. С. Вільчковський, О. І. Курок. — Суми : ВТД «Університетська книга», 2004. — 428 с.
4. Здоровий малюк: програма з фізичної культури для дітей від народження до трьох років для батьків та вихователів дошкільних закладів / укл. Е. С. Вільч ковський. — К. : ІЗМН, 1997. — 40 с.
5. Тарасова Т. А. Контроль физического состояния детей дошкольного возраста / Т. А. Тарасова. — М. : ТЦ Сфера, 2005. — 176 с.
6. Филиппова С. О. Физическая культура в системе образования дошкольников: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 / Филиппова Светлана Октавьевна. — СПб., 2002. — 518 с.
7. Швецов А. Г. Формирование здоровья в дошкольных учреждениях / А. Г. Швецов. — М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2006. — 174 с.
8. Шевченко Ю. М. Фізичний розвиток дітей старшого дошкільного віку засобами інтеграції рухів і музики : дис. … канд. пед. наук : 13.00.08 / Шевченко Юлія Михайлівна. — К., 2009. — 245 с.