issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ ЗАСОБОМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ ЗАСОБОМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Холоденко О. В.

 

У статті на основі аналізу психолого-педагогічної літератури розкрито сутність поняття «толерантність», визначено її функції, обґрунтовано важливість виховання цієї моральної якості у студентів, розглядається такий ефективний засіб виховання толерантності, як англійська мова.

 

Ключові слова: толерантність, студенти, англійська мова як засіб виховання.

 

Література
1. Бех І. Д. Виховання особистості: у 2 кн. Кн. 2 : Особистісно орієнтований підхід : науково-практичні засади / І. Д. Бех. — К. : Либідь, 2003. — 344 с.
2. Гончаренко С. У. Український педагогічний енциклопедичний словник / С. У. Гончаренко. — Вид-ня 2-ге, допов. і випр. — Рівне : Волинські обереги, 2011. — 552 с.
3. Декларация принципов терпимости (утверджена резолюцией 5.61 Генеральной конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 г.) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.zakon4.rada.gov.ua. — Загл. с экрана.
4. Зарівна О. Т. Мова як чинник формування толерантності студентської молоді в глобалізованому суспільстві : автореф. дис. … канд. пед. наук : за спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / О. Т. Зарівна. — Київ, 2008. — 20 с.
5. Кондратьев М. Ю. Азбука социального психолога-практика / М. Ю. Кондратьев, В. А. Ильин. — М. : ПЕР СЭ, 2007. — 464 с.
6. Олпорт Г. Толерантность / О. Олпорт // Национальный психологический журнал. — 2011. — № 2(6). — С.155–159.
7. Орловська О. В. Толерантність та її сутнісні характеристики / О. В. Орловська // Зб. наук. праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету «Україна». — Хмельницький : ХІСТ, 2012. — №5. — С.159–163.
8. Подоляк Л. Г. Психологія вищої школи : [підручник] / Л. Г. Подоляк, В. І. Юрченко. — 2-ге вид. — К. : Каравела, 2008. — 352 с.