issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РОЛЬОВИХ ІГОР У ФОРМУВАННІ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВИХОВАНОСТІ ЧЛЕНІВ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РОЛЬОВИХ ІГОР У ФОРМУВАННІ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВИХОВАНОСТІ ЧЛЕНІВ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ

Ціпан Т. С.

У статті розглянуто проблему формування громадянської вихованості у членів дитячо-юнацьких об’єднань. Запропоновано авторські визначення понять «громадянська вихованість» та «дитячо-юнацьке об’єднання». Здійснено аналіз понять «гра», «рольова гра». Виокремлено функції громадянської вихованості, функції та принципи рольових ігор. Увага акцентується на особливостях і виховному потенціалі рольових ігор у контексті формування громадянської вихованості членів дитячо-юнацьких об’єднань.

 

Ключові слова: громадянська вихованість, дитячо-юнацьке об’єднання, гра, рольова гра, функції та принципи рольових ігор.

 

Література
1. Воронов В. Технология воспитания : пособие для преп. вузов, студ. и учителей / В. Воронов. — М. : Шк. пресса, 2000. — 96 с.
2. Ибрагимова Д. М. Игровые явления в педагогическом пространстве // Проблемы обучения и воспитания молодежи : тезисы докладов молодых исследователей-педагогов, докторантов, аспирантов и соискателей. — Вып. IX. — Уфа, 2008. — 252 с.
3. Кондрашова Л. В. Методика організації виховної роботи в сучасній школі : навч. посіб. / Л. В. Кондрашова, О. О. Лаврентьєва, Н. І. Зеленкова. — Кривий Ріг: КДПУ, 2008-187 с.
4. Князев А. М. Воспитание гражданственности. Экспериментальное исследование воспитания гражданственности : монография. Ч. 1. / А. М. Князев. — М. : Изд-во РАГС, 2007. — 184 с.
5. Москаленко В. В. Виховання підлітків : скаутський рух (соціально-психологічний аспект) : навч. посіб. / В. В. Москаленко, О. В. Лавренко, Н. О. Никифоренко ; за ред. проф. Москаленко В. В. — Донецьк : ДІУ, «Компьютер Норд», 2003. — 186 с.
6. Морозова М. Диалоговые технологии в воспитательном процессе / М. Морозова // Воспитание школьников. — 2006. — № 7. — С. 5-11.
7. Оржеховська В. М. Учнівське самоврядування : пошук ефективних моделей і технологій : навч. посіб. / В. М. Оржеховська, Г. Г. Ковганич. — К. : Ін-т проблем виховання АПН України, 2007. — 234 с.
8. Смирнов В. И. Общая педагогика в тезисах, дефинициях, иллюстрациях / Смирнов В. И. — М. : Пед. об-во России, 1999. — 416 с.
9. Фабрикантова Е. В. Сюжетно-ролевая игра как средство воспитания гражданственности старшеклассников / Фабрикантова Е. В. — Оренбург, 2002. — 227 с.
10. Шмаков С. А. Игры учащихся — феномен культуры / Шмаков С. А. — М. : Новая школа, 1994. — 240 с.