issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ВИХОВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ІНІЦІАТИВНОСТІ ПІДЛІТКІВ У ДИТЯЧИХ ОБ’ЄДНАННЯХ СКАУТСЬКОГО ТИПУ

ВИХОВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ІНІЦІАТИВНОСТІ ПІДЛІТКІВ У ДИТЯЧИХ ОБ’ЄДНАННЯХ СКАУТСЬКОГО ТИПУ

Чиренко Н. В.

Статтю присвячено актуальній проблемі виховання соціальної ініціативності підлітків у дитячих об’єднаннях скаутського типу. Здійснено аналіз філософської та психолого-педагогічної літератури, з’ясовано стан проблеми виховання соціальної ініціативності у вітчизняній та зарубіжній психолого-педагогічній науці, уточнено сутність поняття «соціальна ініціативність». Обґрунтовано можливості дитячих об’єднань як середовища виховання у підлітків соціальної ініціативності, розкрито їхні виховні можливості.

 

Ключові слова: соціальна ініціативність, дитячі організації та об’єднання, скаутський рух.

 

Література
1. Бондарь Л. А. Что есть скаутинг : книга для скаутского лидера / Л. А. Бондарь — Женева : ВОСД, 1992. — 112 с.
2. Гаврилова О. В. Становлення скаутського руху на Україні / Олена Вікторівна Гаврилова // ві праці : наук.-метод. журнал. Т. 46. Вип. 33. Педагогічні науки. — Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2006. — С.162-167.
3. Жданович Ю. М. Організаційно-педагогічні засади виховного процесу у скаутській організації Пласт : дис…. канд. пед. наук : 13.00.07 / Жданович Юлія Миколаївна. — К., 2004. — 332 с.
4. Коляда Н. М. Дитячий рух як інститут соціалізації дітей та підлітків / Н. М. Коляда // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України, за ред. академіка С. Д. Максименка. — Київ, 2009, — 568 с.
5. Лісовець О. В. Формування готовності майбутніх соціальних педагогіви до роботи з громадськими дитячими та молодіжними організаціями : дис…канд. наук : 13.00.05 / Лісовець Олег Васильович. — Київ, 2008.
6. Тетерский С. В. Воспитание социальной инициативности детей и молодежи : дис. … док. пед. наук : 13.00.02 / Тетерский Сергей Владимирович. — Тамбов, 2004. — 337 с.
7. Ярова Л. О. Самовиховання дітей та підлітків у системі скаутингу : дис. … канд.пед. наук : 13.00.07 «Теорія та методика виховання» / Лариса Олегівна Ярова. — Кіровоград, 2000. — 168 с.