issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ЗАСТОСУВАННЯ РЕФЛЕКСИВНО-ЕКСПЛІЦИТНОГО МЕТОДУ У ВИХОВАННІ В СТАРШОКЛАСНИКІВ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ІНШОГО

ЗАСТОСУВАННЯ РЕФЛЕКСИВНО-ЕКСПЛІЦИТНОГО МЕТОДУ У ВИХОВАННІ В СТАРШОКЛАСНИКІВ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ІНШОГО

Чорна К. І.

У статті актуалізовано проблему ціннісного ставлення до іншого як важливого напряму гуманістичного виховання особистості. Проведено стислий аналіз наукових досліджень з означеної проблеми. Розкрито сутність рефлексивно-експліцитного методу, розробленого академіком І. Д. Бехом. Висвітлено технологію його використання у вихованні в старшокласників ціннісного ставлення до інших — представників нетрадиційної сексуальної орієнтації.

 

Ключові слова: рефлексивно-експліцитний метод, ціннісне ставлення до іншого, представники нетрадиційної сексуальної орієнтації, старшокласники.

 

Література
1. Бех І. Д. Рефлексивно-експліцитний метод у вихованні особистості // Рідна школа. — 2012. — № 12. — С. 3-7.
2. Кирмач Г. А. Виховання у старшокласників цінності іншої людини в позаурочній діяльності : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.07 «Теорія і методика виховання» / Г. А. Кирмач. — К. — 2013. — 19, [9] с.
3. Конституція України / Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 1996. — № 30. — ст. 141.
4. Davidov E. / Introduction. Survey Research Methods / Davidov Eldad, Peter Schmidt and Shalom Schwartz. — Vol. 6. — № 1. 2012. — P. 1-2.