issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ФОРМУВАННЯ КАРТИНИ СВІТУ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ

ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ФОРМУВАННЯ КАРТИНИ СВІТУ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ

Шелестова Л. В.

У статті обґрунтовано чинники, які обумовлюють формування картини світу старших дошкільників. Акцентується увага на внутрішніх (вікові особливості) та зовнішніх (освітньо-виховні впливи) детермінантах. Описано вікові особливості пізнавальної сфери дітей старшого дошкільного віку, які створюють підґрунтя для утворення у свідомості картини світу: особливості уваги та сприймання, пам’яті, уяви та мислення. Обґрунтовується організація життєдіяльності старших дошкільників у дошкільних навчальних закладах.

 

Ключові слова: картина світу, пізнання, увага, сприймання, пам’ять, уява, мислення, організація життєдіяльності, старші дошкільники.

 

Література
1. Кулагина И. Ю. Возрастная психология : Полный жизненный цикл развития целовека : учебное пособ. для студ. высш. учеб. заведений / И. Ю. Кулагина, В. Н. Колюцкий. — М. : ТЦ Сфера, 2005. — С. 204-232.
2. Смирнова Е. О. Детская психология : учеб. для вузов. — 3-е изд., перераб. — СПб. : Питер, 2009. — 304 с. — С. 214-230.
3. Обухов А. Исторически обусловленные модификации образа мира // Развитие личности. — 2003. — № 4. — С. 51-68.
4. Обухова Л. Ф. Возрастная психология : учеб. для вузов. — М. : Высшее образование ; МГППУ, 2006. — 460 с.
5. Философия : энциклопед. Словар / под ред. А. А. Ивина. — М. : Гардарики. — 2004.
6. Философский энциклопедический словарь. — 2010.