issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ПРОБЛЕМА ТВОРЧОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В СИСТЕМІ ДУХОВНИХ ОРІЄНТИРІВ

ПРОБЛЕМА ТВОРЧОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В СИСТЕМІ ДУХОВНИХ ОРІЄНТИРІВ

Шулигіна Р. А.

У статті висвітлено окремі аспекти проблеми творчої самореалізації особистості та її значення як фундаментальної цінності в системі духовного виховання. Акцентується увага на розвитку й реалізації здібностей дитини, починаючи з дошкільного дитинства, поступовому особистісному зростанні, розкритті внутрішнього потенціалу і прагненні до максимально повної самореалізації у майбутньому.

 

Ключові слова: творчість, самореалізація, творча особистість, творча самореалізація особистості, виховання, цінності, діяльність, духовні орієнтири.

 

Література
1. Бех І. Д. Психологічні джерела виховної майстерності : навч. посібник / І. Д. Бех. — К. : Академвидав, 2009. — 248 с.
2. Боришевський М. Й. Духовність особистості : соціально-психологічна сутність, детермінанти становлення та розвитку / М. Й. Боришевський // Проблеми загальної та педагогічної психології. — К., 2007. — Т. IX, ч. 5. — 534 с.
3. Давыдов В. В. Психологический словарь / В. В. Давыдов, А. В. Запорожець. — М. : Педагогика, 1982. — 178 с.
4. Кондаков И. М. Психология : иллюстрированый словарь / И. М. Кондаков. — СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. — 512 с.
5. Мартинюк И. О. Проблемы жизненного самоопределения молодежи : опыт прикладного исследования / И. О. Мартинюк. — К., 1993. — 117 с.
6. Моляко В. А. Психология детской одарённости / В. А. Моляко, Е. И. Кульчицкая, Н. И. Литвинова. — К. : Знание, 1995. — 83 с.
7. Психологический энциклопедический словарь / гл. ред. Б. М. Бим-Бад; ред-кол. : М. М. Безруких [и др.]. — М. : Большая рос. энцикл., 2003. — 528 с.
8. Шестак Н. В. Высшая школа: технология обучения / Н. В. Шестак. — М. : Вузовская книга, 2000. — 80 с.