issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

АКСІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОГО ЗДОРОВ’Я ПІДЛІТКІВ

АКСІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОГО ЗДОРОВ’Я ПІДЛІТКІВ

Шутенко В. І.


У статті розкрито сутність поняття»духовне здоров’я». Проаналізовано концепти «духовність», «цінність», «духовні цінності», розкрито їхній взаємозвязок. Визначено роль школи у формуванні духовних цінностей підлітків. Представлено також педагогічні умови, що впливають на формування аксіологічної складової духовного здоров’я підлітків, зокрема: урахування вікових особливостей, використання міждисциплінарних зв`язків, принципу активності учнів.

 

Ключові слова: духовне здоров’я, духовність, цінність, духовні цінності, моральнi цiнностi.

 

Література

1. Богуш А. М. Уроки духовності дітям / А. М. Богуш, В. А. Сучок. — Одеса : СВД Черкасов, 2005. — 126 с.
2. Бутківська Т. В. Ціннісний вимір соціалізації учнів / Т. В. Бутківська // Педагогіка і психологія. — 1997. — № 1. — С. 130-136, 146.
3. Васюк М. М. Психічне і духовне ставлення людини як проблема валеології / М. М. Васюк, Б. Т. Кутько // Валеологія : сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку : VIII Міжнар. наук. — практ. конф. : матер. конф. — Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2003 — С. 5-13.
4. Вишневський О. І. Система цінностей і стратегія виховання (Тезовий виклад) / О. І. Вишневський // Рідна школа. — 1997. — № 7. — С. 3-5.
5. Выготский Л. С. Психология развития ребенка / Лев Семенович Выготский. — М. : Смысл ; Эксмо, 2006. — 512 с.
6. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко — К. : Либідь, 1997. — 374 с.
7. Зеньковский В. В. Проблемы воспитания в свете христианской антропологии / В. В. Зеньковський. — М. : Изд-во Свято-Владимирского братства, 1993.— 224 с.
8. Оржеховська В. М. Духовність і здоров’я : [навч. посіб.] / В. М. Оржеховська ; АПН України, Ін-т проблем виховання АПН України. — [Вид. 2-ге, допов.]. — Черкаси : [б. в.], 2007. — 216 с.
9. Педагогічний пошук / [упорядкув., пер. з рос. І. М. Баженова]. — К. : Рад. шк., 1988. — 496 с.
10. Сухомлинський В. О. З чого починається громадянин : вибрані твори в 5-ти т. / В. О. Сухомлинський. — К. : Радянська школа, 1979. — Т. 5-1979. — 639 с.
11. Сухомлинська О. В. Концептуальні засади формування духовності особистості на основі християнських моральних цінностей / О. В. Сухомлинська // Шлях освіти. — 2002. — № 4. — С. 14.