issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОТОВНОСТІ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОГО БАТЬКІВСТВА

СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОТОВНОСТІ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОГО БАТЬКІВСТВА

Яценко Л. В.

 

Обґрунтовано важливість формування у сучасної молоді готовності до відповідального батьківства; розкрито сутність цієї готовності з позицій зарубіжних теорій і поглядів вітчизняних науковців. Наведено основні характеристики готовності до відповідального батьківства, що поєднують як біологічні, інстинктивні спонуки, так і соціокультурні аспекти, а також індивідуальні психологічні особливості чоловіків і жінок, які в сукупності забезпечують ефективну реалізацію ними ролей батька та матері щодо турботи про дитину, її виховання та розвитку.

 

Ключові слова: батько, мати, готовність до відповідального батьківства, дитина, біологічні та соціокультурні детермінанти.

 

Література

1. Введение в гендерные исследования : [учеб. пособие] / [под ред. И. В. Костиковой]. — М. : Изд-во МГУ, 2000. — 224 с.
2. Кон И. С. Дети и родители / И. С. Кон // Семья : кн. для чт. Кн. 1 / [сост. И. С. Андреева, А. В. Гулыга]. — М. : Политиздат, 1990. — С. 236–270.
3. Королев М. Г. Акмеологические основы формирования ответственного родительства / [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://vashpsoxolog.ru/lectures-on-the-psychology/1687-akr. — Загл. с экрана.
4. Кравець В. П. Психофізіологічні та психолого-педагогічні аспекти формування усвідомленого батьківства / В. П. Кравець. — К. : Академія, 2001. — 244 с.
5. Крутецкий В. А. Основы педагогической психологи / В. А. Крутецкий. — М., 1972. — 90 с.
6. Овчарова Р. В. Психологическое сопровождение родительства / Р. В. Овчарова. — М. : Институт психотерапии, 2003. — 319 с.
7. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологи / С. Л. Рубинштейн : в 2-х т. — М. : Педагогика, 1989. — Т. 1. — 488 с.
8. Савчин М. В. Відповідальність : смисловий принцип мотиваційної регуляції поведінки особистості / М. В. Савчин // Педагогіка і психологія. — 1996. — № 1. — С.10–18.
9. Чодороу Н. Воспроизводство материнства : психоанализ и социология гендера : [пер. с англ.] / Н. Чодороу. — М. : РОССПЭН, 2005. — 496 с.
10. Parsons T. Family, socialization and interaction process / T. Parsons, R. F. Bales. — L., 1956. — 264 р.