issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ-ВИХОВАНЦІВ ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ-ВИХОВАНЦІВ ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Артеменко О.А.

 

У статті йдеться про структурні компоненти та критерії оцінювання професійної спрямованості старшокласників-вихованців позашкільних навчальних закладів, описано підходи до визначення сутності професійної спрямованості особистості та рівні професійної спрямованості, зосереджено увагу на провідних мотивах, що спонукають старшокласників-вихованців позашкільних навчальних закладів до вибору майбутньої професії.

 

Ключові слова: спрямованість особистості, професійна спрямованість, професійний інтерес, вибір професії, професійні наміри, старшокласники-вихованці позашкільних навчальних закладів.

 

Література
1. Климов Е. А. Психолого-педагогические проблемы профессиональной ориентации / Е. А. Климов. — М. : Просвещение, 1983. — 160 с.
2. Концепція державної системи професійної орієнтації населення // Професійна орієнтація старшокласників: теорія і практика: наук.-метод. посіб. [для вчителів] / за ред. О. В. Мельника. — К. : Четверта хвиля, 2009. — Вип. № 1. — С. 161-166.
3. Мачуський В. В. Формування готовності старшокласників до професійного самовизначення у сфері технічної діяльності в позашкільних закладах: автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.07 «Теорія та методика виховання» / В. В. Мачуський. — К., 2001. — 16 с.
4. Мельник О. В. Підготовка старшокласників до самостійного вибору майбутньої професії в процесі профільного трудового навчання: автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.07 «Теорія та методика виховання» / О. В. Мельник. — К., 2003. — 20 с.
5. Морін О. Л. Зміст і педагогічні засоби підготовки учнів 8-9-х класів до вибору профілю майбутнього навчання / О. Л. Морін // Професійна орієнтація: теорія і практика: наук. — метод. посібник. — Івано-Франківськ : Тіповіт, 2011. — Вип. ІІ. — С. 22-32.
6. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (схвалена Указом Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013).
7. Павлютенков Е. М. Формирование мотивов выбора профессии / Е. М. Павлютенков. — К. : Рад. шк., 1980. — 143 с.
8. Платонов К. К. Об изучении и формировании личности учащегося / К. К. Платонов, Б. И. Адаскин. — М. : Высш. шк., 1966. — 160 с.
9. Сейтешев А. П. Профессиональная направленность личности: Теория и практика воспитания / А. П. Сейтишев. — Алма-Ата : Наука, 1990. — 336 с.
10. Шавир П. А. Психология профессионального самоопределения в ранней юности / П. А. Шавир. — М. : Педагогика, 1981. — 96 с.