issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗАСОБАМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ У ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗАСОБАМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ У ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Аносова А.В.

 

У статті визначено поняття комунікативної культури, основні компоненти комунікативної культури старшокласників, надано характеристику рівнів її сформованості. Описано педагогічні умови формування комунікативної культури учнів старшого шкільного віку, охарактеризовано етапи їх упровадження у позашкільних навчальних закладах під час формувальної частини педагогічного дослідження та проаналізовано їхню ефективність.

 

Ключові слова: комунікативна культура, телекомунікаційні проекти, позашкільні навчальні заклади, старшокласники, педагогічні умови, самопізнання, самовдосконалення.

 

Література
1. Бех І. Д. Виховання особистості : підруч. / Іван Дмитрович Бех. – К. : Либідь, 2008. – 848 с.
2. Євтух М. Б. Культура взаємин : підручник / М. Б. Євтух, Т. В. Черкашина. – 3-тє вид., переробл. і допов. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2012. – 340 с.
3. Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України [Електронний ресурс] : наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 124. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/ua//activity/education/extracurricular-activities-and-children-rights-protection/196/6561/. – Назва з екрана.