issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ У ДОШКІЛЬНИКІВ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ У ДОШКІЛЬНИКІВ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Андрющенко Т.К.

 

У статті розкрито сутність культурологічного підходу, теоретичні засади його використання у вирішенні завдань авторського дослідження. У контексті теми проаналізовано погляди науковців на поняття «культура», її складові «матеріальна і духовна культура» та поняття «культура здоров’я». Визначено вплив культури на духовний розвиток дошкільників. Доведено доцільність включення в методику формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей дошкільного віку надбань національної культури.

 

Ключові слова: культурологічний підхід, культура, культура здоров’я, духовність, здоров’язбережувальна компетентність, дошкільники.

 

Література
1. Алексеев Н. А. Личностно-ориентированное обучение в школе / Н. А. Алексеев. — Ростов н/Д : Феникс, 2006. — 332 с.
2. Бех І. Д. Виховання особистості: Сходження до духовності: наук. видання / І. Д. Бех. — К : Либідь, 2006. — 273 с.
3. Бєлєнька Г. В. Здоров’я дитини — від родини : [кол. монографія] / Г. В. Бєлєнька, О. Л. Богініч, М. А. Машовець. — К : СПД Богданова А. М., 2006. — 220 с.
4. Горащук В. П. Теоретичні і методологічні засади формування культури здоров’я школярів : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01 / Валерій Павлович Горащук. — Х., 2004. — 63 с.
5. Кириленко С. В. Соціально-педагогічні умови формування культури здоров’я старшокласників: автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.07 / Світлана Володимирівна Кириленко. — К., 2004. — 17 с
6. Крылова Н. Культурология образования / Н. Крылова. — М. : Народное образование, 2000. — 272 с.
7. Оржеховська В. М. Духовність і здоров’я / В. М. Оржеховська. — К : ПП «МЕДІАНА». — 2004. — 168 с.
8. Оржеховська В. М. Стратегія педагогіки здорового способу життя / В. М. Оржеховська // Педагогіка і психологія, 2006. — № 4. — С. 20-28.
9. Руденко В. Н. Культурологические основы целостности содержания высшего образования: дис. … д-ра пед. наук / В. Н. Руденко. — Ростов н/Д, 2003. — 448 с.
10. Савченко О. Я. Від людини освіченої — до людини культури. Ціннісні орієнтації загальноосвітньої підготовки учнів / О. Я. Савченко // Рідна школа. — 1996. — № 5-6. — С. 2-4.