issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ДО ПРОЕКТУ КОНЦЕПЦІЇ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ У СТАРШІЙ ШКОЛІ (художньо-естетичний профіль)

ДО ПРОЕКТУ КОНЦЕПЦІЇ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ У СТАРШІЙ ШКОЛІ (художньо-естетичний профіль)

Миропольська Н.Є., Комаровська О.А., Кузьменко Г.В.

Стаття розкриває основні положення проекту нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі (художньо-естетичний профіль) — мету, напрями організації та зміст профільних предметів. Художньо-естетичний профіль розрахований на учнів, які за покликанням звертаються до мистецтва, а також на учнів, яким мистецтво допоможе гармонізувати стосунки з навколишнім світом. Музичний профіль передбачає такі заняття, як «Спів», «Основи теорії музики», «Художня культура», «Музичний фольклор» та ін. Художній профіль містить «Рисунок», «Живопис», «Композицію», «Декоративно-прикладне мистецтво» тощо.


Ключові слова: профільна школа, художньо-естетичний профіль, музична лінія, художня лінія, профільні предмети.

 

Література
1. Бібік Н. М. Проблема профільного навчання в педагогічній теорії і практиці // Профільне навчання: Теорія і практика : зб. наук. праць за матеріалами методологічного семінару АПН України. — К. : Пед. преса, 2006. — С. 25.
2. Гонтаровська Н. Б. Теоретико-практичні основи створення навчального закладу естетичного профілю : монографія. — К. ; Дніпропетровськ : ІЗМН, 1999. — 177 c.
3. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392. — Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ua//often-requested/state-standards. — Назва з екрана.
4. Лов’янова І. Профільна школа : історичний досвід та сучасні проблеми / І. Лов’янова // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного ун-ту ім. Г. Сковороди». Педагогіка. Психологія. Філософія : зб. наук. праць. — Вип. 24. — Переялав-Хмельницький, 2012. — С.192-197.
5. Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі : наказ МОН № 854 від 11.09.09 року. — Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/4827. — Назва з екрана.