issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «КОМПЕТЕНТНІСТЬ»: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «КОМПЕТЕНТНІСТЬ»: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Мачуський В.В.

У статті на основі теоретичного аналізу наукових джерел розкривається теоретичний аспект поняття «компетентність». Визначено, що компетентність, у практично-орієнтованому розумінні, це досвідченість суб’єкта як умілість ефективно вирішувати певні практичні задачі, використовуючи при цьому відповідні наукові знання. При цьому під практичною задачею розуміється мета, що передбачає зміну зовнішньої ситуації у відповідних умовах. Практична задача відрізняється від навчальної задачі тим, що метою практичної задачі є психологічна зміна її суб’єкта.


Ключові слова: компетентність, досвід, навчальна задача, практична задача.

 

Література
1. Бех І. Д. Теоретико-прикладний сенс компетентнісного підходу у педагогіці / І. Д. Бех // Виховання і культура. — 2009. — № 12 (17,18). — С. 5-7.
2. Биковська О. В. Теоретико-методичні основи позашкільної освіти в Україні: монографія / О. В. Биковська. — К. : ІВЦ АЛКОН, 2006. — 356 с.
3. Зимняя И. А. Ключевые компетенции — новая парадигма результата образования / И. А. Зимняя // Высшее образование сегодня. — 2003. — № 5.
4. Компетентнісний підхід у сучасній освіті : світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / під заг. ред. О. В. Овчарук. — К. : К. І. С., 2004. — 112 с.
5. Кононко О. Л. Психологічні основи особистісного становлення дошкільника: автореф. дис. … д-ра психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / О. Л. Кононко. — Київ, 2001. — 37 с.
6. Попов В. Чувственное, рациональное, опыт / В. Попов. — М. : Изд-во МГУ, 1976. — 120 с.
7. Формування базових компетентностей учнів загальноосвітньої школи у системі інтегрованої мистецької освіти : посібник для вчителя / [Л. Масол, Н. Миропольська, В. Рагозіна та ін.] ; за наук. ред. Л. Масол. — К. : Педагогічна думка, 2010. — 232 с.
8. Хуторской А. В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты : доклад на отделении философии образования и теории педагогики РАО 23 апреля 2002 / Центр «Эйдос». — Режим доступа: www.eidos.ru/news/compet.htm.
9. Хуторской А. В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования / А. В. Хуторской // Ученик в обновляющейся школе: сборник науч. трудов. — М. : ИОСО РАО, 2002. — С. 135-157.
10. Шишов С. Е. Школа : мониторинг качества образования / С. Е. Шишов, В. А. Кальней. — М. : Педагогическое общество России, 2000. — 320 с.