issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

МОТИВАЦІЙНА СКЛАДОВА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

МОТИВАЦІЙНА СКЛАДОВА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Мацько Д.С.

Стаття присвячена проблемі навчання іноземних мов майбутніх учителів немовних спеціальностей. Автор наголошує, що успішність навчання іноземних мов залежить від мотивації тих, хто навчається. Під мотивом розуміється значущий для майбутніх учителів немовних спеціальностей чинник, що характеризує ставлення студентів до вивчення іноземних мов. У статті висвітлено принципи організації процесу навчання іноземних мов майбутніх учителів немовних спеціальностей, що сприяють підвищенню мотивації студентської молоді до вивчення іноземних мов.


Ключові слова: іноземна мова, майбутній учитель, мотив, мотивація, немовна спеціальність, принцип.


Література
1. Барабанова Г. В. Когнітивно-комунікативна модель навчання професійно орієнтованого читання іноземною мовою в немовному вузі / Г. В. Барабанова // Іноземні мови. — 2004. — № 1. — С. 29-30.
2. Бейдер Е. И. Мотивационный аспект взаимодействия видов речевой деятельности (на примере обучения по методу языковых задач) / Е. И. Бейдер // Иностранные языки в высшей школе. — 1981. — Выпуск 16. — С. 19-28.
3. Бородіна Т. І. Використання проблемних завдань для формування мовних компетенцій у навчанні англійської мови студентів немовних спеціальностей / Т. І. Бородіна // Іноземні мови. — 2011. — № 1. — С. 36-39.
4. Вавилова М. Г. Задание как мотив-стимул при обучении чтению на иностранном языке / М. Г. Вавилова // Иностранные языки в высшей школе. — 1980. — Выпуск 15. — С. 39-44.
5. Гордєєва А. Й. Способи мотивації комунікативної діяльності майбутніх філологів у процесі формування англомовної граматичної компетенції / А. Й. Гордєєва // Іноземні мови. — 2011. — № 2. — С. 18-21.
6. Кудашова М. Г. Домашнее чтение в овладении чтением как видом речевой деятельности / М. Г. Кудашова // Иностранные языки в высшей школе. — 1980. — Выпуск 15. — С. 33-38.
7. Мальковский Г. Е. Домашнее чтение на английском языке в неязыковом вузе / Г. Е. Мальковский // Іноземні мови. — 2005. — № 4. — С. 28-30.
8. Мелікова С. О. Індивідуалізація професійно-орієнтованого навчання іноземних мов студентів немовних спеціальностей у вищих педагогічних закладах : дис. … канд.. пед. наук : 13.00.09 / Мелікова Сусанна Омаріївна. — Кривий Ріг, 2008. — 216 с.
9. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах : підручник / під ред. С. Ю. Ніколаєвої. — К. : Ленвіт, 1999. — 320 с.
10. Психологія : підручник / Ю. Л. Трофімов, В. В. Рибалка, П. А. Гончарук [та ін.]; за ред. Ю. Л. Трофімова. — К. : Либідь, 2001. — 560 с.