issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ФЕНОМЕН АЛЬТРУЇЗМУ У ПРОСТОРІ СОЦІАЛЬНОГО БУТТЯ ЛЮДИНИ

ФЕНОМЕН АЛЬТРУЇЗМУ У ПРОСТОРІ СОЦІАЛЬНОГО БУТТЯ ЛЮДИНИ

Малиношевський Р. В.

У статті розглянуто проблему альтруїзму як реального феномену соціального буття людини. Уперше зроблено висновок, що вирішення питання існування альтруїзму на соціальному рівні неможливе поза вирішення онтологічної проблеми співвідношення «Я» та «Іншого». Подолання цієї проблеми в контексті розуміння спів-буття як буття-для-іншого і буття-з-іншим уможливлює існування альтруїзму як феномену соціального буття людини. Але онтологічні підстави альтруїзму повноцінно не розкривають специфіку його виникнення на індивідуальному рівні. Саме тому аналізується альтруїзм як особистісна якість, шляхом з’ясування її конструкції.

 

Ключові слова: альтруїзм, соціальне буття, соціально значущі якості особистості.

 

Література
1. Алєксєєнко Т. Ф. Теоретико-методологічні основи формування соціально-значущих якостей особистості у груповій доброчинній діяльності / Т. Ф. Алєксєєнко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. — Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. — Вип. 16, кн. 1. — С. 9-16.
2. Багмет І. М. Індивідуальні та гендерні відмінності альтруїзму-егоїзму особистості : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології» / Інна Михайлівна Багмет. — Одеса : [б. в.], 2004. — 18 с.
3. Насиновская Е. Е. Альтруистический императив / Е. Е. Насиновская // Современная психология мотивации / под ред. Д. А. Леонтьева. — М. : Смысл, 2002. — С. 152-171.
4. Стецько І. І. Виховання альтруїзму у старшокласників : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.07 «Теорія і методика виховання» / І. І. Стецько. — К., 2011. — 19 с.