issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ТВОРЧОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У СФЕРІ ДОЗВІЛЛЯ: АНІМАЦІЙНИЙ ПІДХІД

РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ТВОРЧОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У СФЕРІ ДОЗВІЛЛЯ: АНІМАЦІЙНИЙ ПІДХІД

Максимовська Н.О.У статті розглянуто специфіку розвитку соціальної творчості студентської молоді із застосуванням анімаційного підходу до реалізації соціально-педагогічної діяльності у сфері дозвілля. Акцентується на можливості створення соціальних взаємин нової якості у соціально-виховному просторі вищого навчального закладу, що дає змогу вирішувати соціальні проблеми власними зусиллями. Охарактеризовано сферу дозвілля в контексті концепції соціальної педагогіки дозвілля. Розглянуто анімаційний підхід як механізм мотивування соціальної суб’єктності студентської молоді, просоціальний каталізатор позитивних дій у соціальному просторі, зокрема у сфері дозвілля.

 

Ключові слова: сфера дозвілля, анімаційний підхід, соціальна творчість, соціально-педагогічна діяльність, студентська молодь.

 

Література
1. Белинская О. Н. Развитие социального творчества студенческой молодежи в сфере досуга на основе проектных технологий : дисс. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / О. Н. Белинская. — Тамбов, 2009. — 201 с.
2. Белобородов Н. В. Социальное творчество учащихся как фактор успешной самореализации личности : дисс. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Н. В. Белобородов. — Москва, 2004 — 156 c.
3. Вайнола Р. Х. Технології соціально-педагогічної роботи : курс лекцій / Р. Х. Вайнола. — К., КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2008. — 152 с.
4. Дербичева, С. А. Природа социального творчества и его нормативная регуляція : автореф. дисс. … д-р филол. наук : 09.00.11 / С. А. Дербичева. — М., 2000. — 56 с.
5. Докучаєва В. В. Соціально-педагогічне проектування як різновид соціальної творчості / В. В. Докучаєва // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. — 2011. — № 4 (215). — С. 5-13.
6. Ермаков С. Социальное творчество: к определению понятия / С. Ермаков // 60 параллель. — 2011. — № 2 (41). — С. 24-27. http://www.intelros.ru/pdf/60_paralel/41/05.pdf
7. Козырева Т. В. Педагогические условия организации социального творчества студентов вуза во внеаудиторной деятельности : дисс. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Т. В. Козырева. — Кострома, 2006 — 241 с.
8. Кумирова С. С. Педагогические условия развития социального творчества учащихся сельской школы : дисс. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / С. С. Кумирова. — Иваново, 2010. — 278 с.
9. Лазутина Т. В. Духовная основа социального творчества личности : дисс. ... канд. филос. наук : 09.00.11 / Т. В. Лазутина. — Красноярск, 2010. — 190 с.
10. Манниуллин А. Н. Социальное творчество и роль субъект-объектной интерференции в развитии общества: дисс…. канд. филос. наук: 09.00.11 / А. Н. Манниуллин. — Казань, 2003-153 c.
11. Мельникова Н. І. Нове як фактор суспільного життя / Н. І. Мельникова. — К. : Політвидав України, 1985. — 128 с.
12. Мягков Н. Н. Человеческое богатство в контексте социального творчества: дисс…. канд. филос. наук: 09.00.11 / Н. Н. Мягков. — Челябинск, 2006. — 201 с.
13. Новейший философский словарь: 3-е изд., исправл. — Мн. : Книжный Дом, 2003. — 1280 с.
14. Тарасов Л. В. Социокультурная анимация в XXI веке: концепция развития социально-поддерживающих гражданских инициатив в России: монография / Л. В. Тарасов. — М. : Русаки, 2012. — 223 с.
15. Чижова Ю. А. Социальное творчество как фактор политической трансформации российского общества: дисс…. канд. полит. наук: 23.00.02 / Ю. А. Чижова. — Орел, 2001. — 154 с.
16. Шумилин А. Т. Проблемы теории творчества: монография / А. Т. Шумилин. — М. : Высшая школа, 1989. — 143 с.