issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

СІМЕЙНА ЗЛАГОДА ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО ЗДОРОВОЇ ОСОБИСТОСТІ ВИХОВАНЦЯ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ

СІМЕЙНА ЗЛАГОДА ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО ЗДОРОВОЇ ОСОБИСТОСТІ ВИХОВАНЦЯ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ

Лящук О.С.


У роботі розглянуто філософські, соціологічні, психологічні та педагогічні теоретичні аспекти формування у вихованців шкіл-інтернатів сімейної злагоди як запоруки становлення морально здорової особистості. Проаналізовано джерела із проблеми дослідження в різних галузях знань. Наголошується на актуальності проблеми дослідження в різні історичні періоди розвитку людства. Розкрито сутність трактування дефініції «злагода» у міжпредметному науковому ракурсі.


Ключові слова: діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, інтернатні заклади, злагода, сімейні цінності, здоров’я.

 

Література
1. Апанасенко Г. Л. Медициская валеология / Г. Л. Апанасенко, Л. А. Попова — Київ : Здоров’я, 1998. — 248 с.
2. Батькам — про валеологію : посібник для батьків старшокласників / Бойченко Т. , Колотій Н., Царенко А., Жеребецький Ю., Голі Д., Луцюк Р. — К. : 2000. — 152 с.
3. Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване виховання : наук.-метод. посібник / І. Д. Бех. — К. : ІЗМН, 1998. — 204 с.
4. Охотникова М. М. Согласие как социальный процесс в трансформирующемся обществе : дисс. … д-ра социол. наук: 22.00.04. / Охотникова Мария Михайловна — Тюмень, 2000. — 377 с.
5. Социальное согласие в современном мире / [отв. ред. Г. М. Денисовский]. — М. : Центр общечеловеческих ценностей, 2000-144 с.
6. Уленгова Р. Б. Формирование семейных ценностей у детей-сирот средствами АРТ-педагогики в условиях детского дома : автореф. дисс. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Уленгова Регина Борисовна — Казань, 2008. — 21 с.
7. Федулова А. Б. Семья и семейные ценности : Философско-аксиологический анализ : дисс. … канд. филос. наук: 09.00.11. / Федулова Анна Борисовна — Архангельск, 2003. — 252 с.