issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНІНТИ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНІНТИ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Лохвицька Л.В.


У статті на теоретичному рівні здійснено аналіз процесу морального виховання дошкільників і його психологічних детермінант. Представлено узагальнений опис сутності формування у дітей моральних уявлень, розвитку моральних почуттів, системи моральних мотивів поведінки. Розкрито механізм перетворення моральних норм і формування моральної свідомості у період дошкільного дитинства. Визначено, що моральне виховання має за кінцеву мету формування моральних якостей особистості.

 

Ключові слова: моральне виховання, моральні уявлення, моральні почуття, моральна свідомість, моральні норми і правила, моральні мотиви, моральна поведінка, моральні якості, дошкільник, особистість.

 

Література
1. Авдулова Т. П. Психология игры. Современный подход : [учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений] / Татьяна Павловна Авдулова. — М. : Изд. центр Academia (Академия), 2009. — 208 с.; табл. (Серия «Высшее профессиональное образование. Психология»).
2 . Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція) / наук. кер. А. М. Богуш ; авт. кол. : Богуш А. М., Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л. [та ін.]. — К., 2012. — Спецвип. ж-лу «Вихователь-методист дошкільного закладу». — 30 с.
3. Бех І. Д. Виховання особистості : [підруч.] / Іван Дмитрович Бех. — К. : Либідь, 2008. — 848 с.
4. Галян О. І. Розвиток моральної свідомості та самосвідомості на етапі дошкільного дитинства / Олена Іванівна Галян // Моральна свідомість та самосвідомість особистості : [монографія] / за ред. М. Савчина, І. Галяна. — Дрогобич, 2009. — С. 64-76.
5. Дьяченко О. М. Психологические особенности развития дошкольников / О. М. Дьяченко, Т. В. Лаврентьева. — М. : Эксмо, 2009. — 176 с. (Серия «Растим первоклашку»).
6. Кононко О. Л. Психологічні основи особистісного становлення дошкільника : автореф. дис. … д-р психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / О. Л. Кононко. — К., 2001. — 37 с.
7. Котырло В. К. Детерминация переживаний детей, мотивация совместной деятельности / В. К. Котырло // Формирование взаимоотношений дошкольников в детском саду и семье / под ред. В. К. Котырло, Ю. А. Приходько. — М., 1987. — С. 52-70.
8. Кульчицька О. І. Розвиток почуттів і емоцій у дітей раннього та дошкільного віку : автореф. дис. … д-р психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / О. І. Кульчицька. — К., 1996. — 49 с.
9. Мельникова Н. В. Развитие нравственной сферы личности дошкольника : автореф. дисс. на соискание науч. степени докт. психол. наук : спец. 19.00.13 «Психология развития, акмеология» / Н. В. Мельникова. — Казань, 2009. — 40 с.
10. Титаренко Т. М. Функции эмоций в нравственном развитии дошкольника : автореф. дисс. … канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогическая и возрастная психология» / Т. М. Титаренко. — К., 1979. — 25 с.