issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ПРИЧИНИ І СПЕЦИФІКА ВІДХИЛЕНЬ У СОЦІАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ І ПОВЕДІНЦІ ПІДЛІТКІВ, СТАРШОКЛАСНИКІВ

ПРИЧИНИ І СПЕЦИФІКА ВІДХИЛЕНЬ У СОЦІАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ І ПОВЕДІНЦІ ПІДЛІТКІВ, СТАРШОКЛАСНИКІВ

Литовченко О.В.


У статті подано короткий аналіз причин і специфіки відхилень у соціальному розвитку і поведінці підлітків, старшокласників як соціально-педагогічної проблеми. Зокрема, соціальні психологи та соціальні педагоги підлітковий і ранній юнацький вік (12-17/18 років) відносять до «єдиного маргінального (перехідного) періоду соціалізації»; акцентують на значенні задоволення таких важливих у цьому віці потреб, як потреба у позитивній оцінці значущих дорослих; потреба у самоповазі; у спілкуванні та інші.

 

Ключові слова: соціальна педагогіка, підлітковий і ранній юнацький вік, норма і відхилення, соціальні відхилення, причини девіантної/делінквентної поведінки.

 

Література
1. Безпалько О. В. Соціальна педагогіка в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку // Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. — Випуск 9. — К., 2012. — Режим доступу до збірника : http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_9. — Назва з екрана.
2. Бех І. Д. Виховання особистості : підручник / І. Д. Бех. — К. : Либідь, 2008. — 848 с. : іл.
3. Большой психологический словарь / сост. и общ. ред. Б. Г. Мещеряков, В. П. Зинченко. — СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. — 672 с.
4. Выготский Л. С. Избранные психологические исследования / Л. С. Выготский. — М. ;Л., 1956.
5. Социальная педагогика: курс лекций : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / М. А. Галагузова, Ю. Н. Галагузова, Г. Н. Штинова, Е. Я. Тищенко, Б. П. Дьяконов. — М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. — 416 с.
6. Личко А. Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков / А. Е. Личко. — Л. : Медицина, 1983.
7. Максимова Н. Ю. Психологічний аспект профілактики алкоголізма та наркоманії підлітків : метод. посібник / Н. Ю. Максимова. — К. : ІСДО, 1995. — 144 с.
8. Мардахаев Л. В. Социальная педагогика : учеб. / Л. В. Мардахаев. — М., 2006.
9. Обухова Л. Ф. Детская (возрастная) психология : учебник / Л. Ф. Обухова. — М. : Российское педагогическое агентство. — 1996. — 374 с.
10. Психология развития / под ред. А. К. Болотовой и О. Н. Молчановой. — М. : ЧеРо, 2005. — 524 с.