issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ АКТИВІЗАЦІЇ ЕТНОКУЛЬТУРНИХ ВАРТОСТЕЙ У ПРОВІДНИХ НАПРЯМАХ ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ АКТИВІЗАЦІЇ ЕТНОКУЛЬТУРНИХ ВАРТОСТЕЙ У ПРОВІДНИХ НАПРЯМАХ ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ

Лаппо В.В.

 

У статті здійснено спробу визначити етнокультурні вартості, які доречно залучати у різні напрями виховання дошкільників. Окреслено психологічне підґрунтя та педагогічні передумови їх використання в освітньому процесі ДНЗ і родинному вихованні. Автор доводить, що сучасна дошкільна освіта повинна спрямовуватись на прилучення дітей до фольклорної спадщини, календарних традицій, декоративно-ужиткового мистецтва з метою формування у зростаючого покоління гідних ідеалів, активної життєвої позиції, сталих моральних переконань.

 

Ключові слова: етнокультурні вартості, напрям виховання, дошкільна освіта, фольклорні твори, календарні традиції, декоративно-ужиткове мистецтво, народні ігри.

 

Література
1. Нагачевська З. І. Педагогічна думка і просвітництво в жіночому русі Західної України (друга половина XIX ст. — 1939 р.) / З. І. Нагачевська. — Івано-Франківськ : Плай, 2002.— 136 с.
2. Русова С. Ф. Нові методи дошкільного виховання / С. Ф. Русова. — Прага : Сіяч, 1927.— 112 с.
3. Софія Русова і Галичина : зб. статей і матеріалів / [уклад. З. І. Нагачевська]. — Івано-Франківськ : Вік, 1996-128 с.
4. Скульський Р. П. Теоретичні та практичні аспекти української етнопедагогіки / Р. П. Скульський // Обрії. — 2004. — № 1. — С. 3-7.
5. Стельмахович М. Г. Вибрані педагогічні твори : у 2 т. / М. Г. Стельмахович; [упоряд.: Л. В. Калуська, В. І. Ковтун, М. І. Ковтун ; відп. за вип. З. А. Болюк, Б. К. Остафійчук, І. В. Будзак, Р. М. Зуб’як ; за заг. ред. Л. В. Калуської]. — Коломия (Івано-Франків. обл.) : Вік, 2011.— Т. 1. — 2011. — 520 с.
6. Філіпчук Г. В. Українознавчі цінності в змісті національної освіти / Г. В. Філіпчук // Наук. вісн. Чернів. Нац. ун-ту. ім. Ю. Федьковича. — Чернівці, 2003. — Вип. 179 : Педагогіка та психологія. — С. 163-179.
7. Щербак І. М. Діти в традиційних обрядах українців / І. М. Щербак // Народна творчість та етнографія. — 2003. — № 3.— С. 71-77.