issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ФОРМУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТАРШИХ ПІДЛІТКІВ У ГРУПОВІЙ ДОБРОЧИННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ

ФОРМУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТАРШИХ ПІДЛІТКІВ У ГРУПОВІЙ ДОБРОЧИННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ

Куниця Т.Ю.

 

У статті обґрунтовано актуальність проблеми формування відповідальності старших підлітків в умовах сучасного суспільства. Проаналізовано філософські, психологічні і педагогічні аспекти виховання відповідальності, що отримали віддзеркалення в працях зарубіжних і вітчизняних учених. Розкрито труднощі адаптації старших підлітків до сучасних суспільних вимог, визначення їхньої ролі в різних сферах життєдіяльності. Основою для дослідження стала описана в статті методика проведення констатувального експерименту. Визначено специфічні особливості самореалізації підлітків і впливу на цей процес педагога. На основі проведеного дослідження представлені як загальноприйняті, так і визначені автором критерії і показники сформованості відповідальності.

 

Ключові слова: відповідальність, старші підлітки, доброчинність, групова діяльність.

 

Література
1. Алєксєєнко Т. Ф. Соціалізація особистості: можливості й ризики : наук.-метод. посіб. / Т. Ф. Алєксєєнко. — К. : Пед. думка, 2007. — 152 с.
2. Бех І. Д. Формувати у дитини почуття цінності іншої людини / І. Д. Бех // Педагогіка толерантності. — 2001. — № 2. — С. 16-23.
3. Кочарян И. А. Опросник диагностики личностного симптомокомплексa ответственности (ОДЛСО) и оценка его психометрических характеристик / И. А. Кочарян // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія «Психологія». — 2008. — № 807. — С. 179-186.
4. Макаренко А. С. Методика організації виховного процесу / А. С. Макаренко // Твори : у 7 т. — К., 1954. — Т. 5. — С. 98-109.
5. Сухомлинский В. А. Рождение гражданина / В. А. Сухомлинский. — М. : Молодая гвардия, 1979. — 335 с.