issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ У СТАРШОКЛАСНИКІВ ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДІВ ПОЧУТТЯ ВЗАЄМОДОПОМОГИ ЯК СІМЕЙНОЇ ЦІННОСТІ

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ У СТАРШОКЛАСНИКІВ ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДІВ ПОЧУТТЯ ВЗАЄМОДОПОМОГИ ЯК СІМЕЙНОЇ ЦІННОСТІ

Кузьменко Л.В.

 

У статті на основі аналізу наукової філософської, юридичної, психологічної, педагогічної, соціологічної літератури уточнено і теоретично обґрунтовано сутність поняття «почуття взаємодопомоги як сімейної цінності», що є важливим компонентом підготовки старшокласників інтернатних закладів до сімейного життя.

 

Ключові слова: почуття, взаємодопомога, сім’я, цінності, старшокласник, заклад інтернатного типу.

 

Література
1. Бех І. Д. Особистість у просторі духовного розвитку : навч. посіб. / І. Д. Бех. — К. : Академвидав, 2012. — 256 с. — (Серія «Альма-матер»).
2. Кізь О. Б. Формування психологічної готовності вихованців інтернатних закладів до створення сім’ї : автореф. дис. … канд. психолог. наук : спец. 19.00.07 — педагогічна та вікова психологія / О. Б. Кізь.— К., 2003-26 с.
3. Леонтьев А. П. Потребности, мотивы и эмоции / А. П. Леонтьев // Психология мотивации и эмоций / под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер и М. В. Фаликман. — М. : ЧеРо, 2002. — 752 с. — (Серия: Хрестоматия по психологи).
4. Психологічна енциклопедія / автор-упоряд. О. М. Степанов. — К. : «Академвидав», 2006. — 424 с.
5. Психологія: підручник / Ю. Л. Трофімов, В. В. Рибалка, П. А. Гончарук [та ін.]; за ред. Ю. Л. Трофімова. — К. : Либідь, 2000. — 558 с.
6. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. — К. : Атіка, 2002. — 80 с.
7. Соціально-педагогічний словник / за ред. В. В. Радула. — К. : Еке Об, 2004. — 304 с.
8. Філософія: Історія, суспільство, освіта / Л. В. Губерський, В. Г. Кремень, В. В. Ільїн. — К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. — 591 с.
9. Хархан Г. Д. Підготовка дітей-сиріт в умовах інтернатного закладу до сімейного життя : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.05 — соціальна педагогіка / Г. Д. Хархан. — Луганськ, 2011. — 20 с.