issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

CОЦІАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ВИМІРІ ЇХНЬОГО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ

CОЦІАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ВИМІРІ ЇХНЬОГО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ

Кравченко Т.В.

 

Розкрито сутність соціальної компетентності, розглянуто її важливість для ефективного професійного самовизначення учнів старших класів. Доведено наявність взаємозв’язку між соціальною компетентністю та професійним самовизначенням на прикладі професій типу «людина — людина», які вимагають тісної взаємодії між людьми, уміння встановлювати і підтримувати контакти, розуміти іншого, володіння добре розвиненими комунікативними здібностями, емоційною стійкістю, умінням швидкого переключення уваги, емпатією, спостережливістю.

 

Ключові слова: соціальна компетентність, професійне самовизначення, старшокласники, тип особистості, тип професійного середовища.

 

Література
1. Горностай П. Життєва компетентність в умовах обмеженості життєвого світу / П. Горностай // Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство : наук. — метод. зб. — К. : Контекст, 2000. — С.44-47.
2. Дюркгейм Э. Социология, ее предмет, метод, назначение / [пер. с фр., сост., послесловие и примечания А. Б. Гофмана] / Э. Дюркгейм. — М. : Канон, 1995. — 352 с.
3. Иванов Д. А. Компетентностный подход в образовании. Проблемы, понятия, инструментарий / Д. А. Иванов. — М. : Просвещение, 2003. — 74 с.
4. Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения / Е. А. Климов. — М. : Академія, 2004. — 304 с.
5. Куницина В. Н. Социальный интеллект и социальная компетентность / В. Н. Куницина. — СПб. : СПбГУ, 1995. — С. 34-36.
6. Образование — скрытое сокровище. — М. : Моск. школа политических исследований, 2002. — 472 с.
7. Резапкина Г. В. Психология и выбор профессии / Г. В. Резапкина. — М. : Генезис, 2005. — 208 с.
8. Стратегія реформування освіти в Україні : рекомендації з освітньої політики. — К. : К. І. С., 2003. — 296 с.
9. Шадриков В. Д. Новая модель специалиста : инновационная подготовка и компетентностный подход / В. Д. Шадриков // Вестник высшего образования сегодня. — 2004. — № 8. — С. 26-31.
10. Definition and Selection of Competencies. Theoretical and Conceptual Foundations (DESECO). Strategy Paper on Key Competencies. An Overarchin Frame of Reference for an Assessment and Research Program — OECD, 2002.