issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ДУХОВНОСТІ У РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ПІДЛІТКІВ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ

ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ДУХОВНОСТІ У РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ПІДЛІТКІВ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ

Кравець Н.П.

 

Наукова стаття розкриває особливості формування основ духовності у розумово відсталих школярів на уроках літературного читання. Проаналізовано причини згасання інтересу до читання, що гальмують духовне становлення розумово відсталих учнів. Визначено чинники, які позитивно впливають на формування духовних рис особистості підлітків, серед яких провідну роль відведено шкільному аналізу художнього твору.

 

Ключові слова: розумово відсталі підлітки, учні, художній твір, духовність, урок літературного читання, шкільний аналіз твору, функції, принципи, прийоми.

 

Література
1. Буфетов Н. М. Формирование моральной оценки поступков людей в учащихся вспомогательной школы : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.03 — специальная педагогика / Н. М. Буфетов. — М., 1983. — 21 с.
2. Вержиховська О. М. Формування моральних якостей у розумово відсталих школярів у позакласній виховній роботі : дис. … канд. пед. наук : 13.00.03 — спеціальна педагогіка / О. М. Вержиховська. — К., 2001. — 170 с.
3. Доманский В. А. Литература и культура : культурологический подход к изучению словесности в школе : учеб. пособ. / В. А. Доманский. — М. : Флинта; Наука, 2002. — 368 с.
4. Кот М. З. Формування основ духовності в учнів з вадами інтелектуального розвитку / М. З. Кот // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія : зб. наук. праць / М. З. Кот. — К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. — № 15. — С. 133-137.
5. Намазбаева Ж. И. Некоторые особенности личности учащихся вспомогательной школы / Ж. И. Намазбаева. — Алма-Ата : Изд-во Казахского пединститута, 1985. — 71 с.
6. Плахтій В. І. Формування основ моральної свідомості молодших школярів засобами дитячої літератури : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.02-методика викладання (українська мова) / В. І. Плахтій. — К., 2002. — 19 с.
7. Помиткін Є. О. Духовний розвиток учнів у системі позакласної освіти : наук.-метод. посібник / Є. О. Помиткін. — К. : ІЗМН, 1996. — 164 с.
8. Сухомлинський В. О. Вибрані твори : у 5 т. / В. О. Сухомлинський. — К. : Рад. шк, 1976. — Т. 2. — 650 с.
9. Тюріна Т. П. Духовна педагогіка і витоки. Сутність і перспективи розвитку: монографія / Т. П. Тюріна. — Львів : СПОЛОМ, 2005. — 276 с.