issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Колотило О.М.

 

У статті розглянуто питання визначення педагогічних умов розвитку художньо-образного мислення молодших школярів у навчально-виховній діяльності. Розкрито зміст педагогічних умов та можливий інструментарій щодо їх реалізації, а саме: методи (бесіди, вправи, ігри, ситуації емоційних переживань), форми організації виховної роботи (виховні години, екскурсії).

 

Ключові слова: педагогічні умови, художньо-образне мислення, молодші школярі, розвиток художньо-образного мислення.

 

Література
1. Масол Л. М. Загальна мистецька освіта : теорія і практика : монографія / Л. М. Масол. — К. : Промінь, 2006. — 432 с.
2. Мовчан В. Н. Естетика : навч. посіб. — К. : Знання, 2011. — 527 с.
3. Оконь В. Введение в общую дидактику / В. Оконь ; пер. с польск. Л. Г. Кашкуревича, Н. Г. Горина. — М. : Высш. шк., 1990. — 382 с.
4. Педагогіка: навч. посіб. / Н. П. Волкова. — К. : Академвидав, 2009. — 3-тє вид., стер. — 616 с.
5. Психологічна енциклопедія / автор-упоряд. О. М. Степанов. — К. : Академвидав, 2006. — 424 с.