issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ОСОБЛИВОСТІ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

ОСОБЛИВОСТІ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

 Ігнатьєва О. Л.

 

На сучасному етапі питання формування особистості студента не менш важливе, ніж підготовка конкурентоспроможного фахівця. У виховному процесі в сільськогосподарських вищих навчальних закладах естетичне виховання, головним аспектом якого є формування естетичної культури особистості студента, відіграє дуже вагому роль. У статті автор акцентує увагу на особливостях естетичного виховання в сільськогосподарських вищих навчальних закладах.

 

Ключові слова: аграрна освіта, гуманізація та гуманітаризація освіти, естетичне виховання, новітні технології, особистість, ринкова економіка, сучасний агропромисловий комплекс.

 

Література
1. Галєєва А. П. Організаційно-педагогічні умови виховної діяльності у вищому аграрному навчальному закладі : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.07 «Теорія та методика виховання» / А. П. Галєєва. — Дрогобич, 2009. — 19 с.
2. Гинтер С. М. К вопросу о сущности эстетического воспитания и формировании эстетического отношения к миру / С. М. Гинтер // Известия Алтайского государственного университета. — 2012. — № 2-1 (74). — С. 234-236.
3. Киященко Н. И. Пути и средства эстетического воспитания / Киященко Н. И., Лайзеров Н. Л., Абросимов Б. Н. — М., 1989. — 286 с.
4. Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах: за станом на червень 2008 р. : офіц. вид. — К. : Мін-во освіти і науки України (МОН), 2008.
5. Общие вопросы эстетического воспитания в школе / [под ред. действ. чл. АПН РСФСР В. Н. Шацкой]. — М., 1955.
6. Тепла О. М. Формування гуманістичних цінностей у студентів аграрних вищих навчальних закладів у позааудиторній діяльності : автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.07 «Теорія та методика виховання» / О. М. Тепла. — Київ, 2008. — 25 с.
7. Цой І. М. Особливості естетичного розвитку студентської молоді в умовах вищої школи / І. М. Цой // Освіта на Луганщині. — 2008. — № 1 (28). — С. 68-72.
8. Шатунова Т. М. Социальный смысл онтологии эстетического : дис. … д-ра филос. наук — Казань, 2008. — С. 297-307.
9. Эстетическая культура и эстетическое воспитание : книга для учителя / [сост. Г. С. Лабковская]. — М., 1983.